OGÓLNE
AKTUALNOŚCI


AKTUALNOŚCI - 2017-06-23 15:34:23

Zmiany w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji.


 • Od 1 lipca 2017 r. zaczną obowiązywać zmiany w wysokości maksymalnych kwot wolnych od potrąceń i egzekucji wprowadzone ustawą z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2036).

 • Zgodnie z nowym art. 141 ust. 1 pkt 1a zmienionej ustawy emerytalnej, emerytury i renty będą wolne od egzekucji i potrąceń w wysokości 75 proc. kwoty najniższych świadczeń przy potrącaniu należności sumy egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Chodzi tu o sytuacje, w których wobec emerytów i rencistów prowadzona jest egzekucja, np. spłaty kredytu. Do końca czerwca, wolne od potrąceń z tego tytułu będzie 50 proc. najniższej emerytury i renty. Ustawa zmieniająca zawiera przepis przejściowy, który stanowi że nowa, wyższa kwota wolna od potrąceń będzie miała zastosowanie również do zobowiązań istniejących w dniu wejścia w życie tejże ustawy.   
AKTUALNOŚCI - 2017-06-23 15:23:17

Niższy wiek emerytalny i nowy sposób waloryzacji świadczeń.


 • Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego wprowadzone ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 28).

 • Od 1 października 2017 r. przywraca powszechny wiek emerytalny sprzed 1 stycznia 2013 r., wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

 • Prawo do emerytury uzyskają więc automatycznie wszystkie kobiety, które będą wtedy w wieku między 60 lat a 61 lat i 4 miesiące, i mężczyźni w wieku między 65 lat a 66 lat i 4 miesiące.

 • Ponadto nowelizacja z 16 listopada 2016 r.

 • likwiduje emerytury częściowe,

 • przywraca gwarancję najniższego świadczenia emerytalnego uzależnionego od osiągnięcia odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego,

 • przywraca sędziom i prokuratorom możliwość przejścia w stan spoczynku w wieku 65 lat, niezależnie od płci.


AKTUALNOŚCI - 2017-06-23 15:15:23

Zmiany w prawie do urlopu wypoczynkowego.


Od 1 stycznia zmieniły się również przepisy regulujące nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego za sprawą art. 5 ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 2138). Nowelizuje on art. 155(2), 165 i 166 kodeksu pracy.


AKTUALNOŚCI - 2017-06-23 14:59:10

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie SN.


Pracodawca formułując przyczynę wypowiedzenia powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że: przyczyna wypowiedzenia musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa.

Wyrok SN z dnia 14 maja 1999 r., I PKN 47/99; stanowi, iż „warunek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy spełniony jest wówczas, gdy pracodawca wskazuje w uzasadnieniu fakty i rzeczowe okoliczności dotyczące osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń, także niezależnych od niego, mających wpływ na decyzję pracodawcy”.
AKTUALNOŚCI - 2017-06-23 14:37:29

Zmiany w terminach odwołania do sądu pracy.


Istotne zmiany zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców przynosi nowela art. 264 kodeksu pracy, która wydłuża i ujednolica terminy wnoszenia odwołania do sądu w sprawach dotyczących ustania stosunku pracy.  
AKTUALNOŚCI - 2017-06-23 13:54:04

W 2017 roku nastąpiły zmiany odpowiedzialności materialnej pracownika.


Zmieniono zasady powierzania mienia pracownikowi.

Zgodnie z nowym art. 125 k. p. podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, która musi być zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:
      1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
      2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.
AKTUALNOŚCI - 2017-06-23 13:12:08

Świadectwo pracy


Istotne znaczenie ma nowela art. 97 k.p. Zgodnie z nowym jego brzmieniem, pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego.

Jeżeli natomiast pracodawca nawiąże z pracownikiem w tym terminie kolejny stosunek pracy, wówczas wyda świadectwo pracy, jeśli pracownik o to poprosi. W przypadku wniosku, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.
AKTUALNOŚCI - 2017-06-23 12:54:00

Regulamin pracy


Zgodnie z nowym art. 104 k.p. obowiązek wprowadzenia regulaminu dotyczy pracodawcy zatrudniającego ponad 50 pracowników, dobrowolność dotyczy tego, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników, chyba że kwestie te już reguluje układ zbiorowy pracy. Natomiast pracodawca zatrudniający więcej niż 20 i mniej niż 50 pracowników tworzy regulamin pracy na wniosek zakładowej organizacji związkowej, chyba że kwestie te już reguluje układ zbiorowy.


AKTUALNOŚCI - 2017-06-23 12:24:02

Regulamin wynagrodzenia


 • Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, zgodnie z przepisami działu jedenastego, z zastrzeżeniem przepisów art. 77 indeks 2-77 indeks 5,

 • W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.
AKTUALNOŚCI - 2017-06-23 11:53:05

ZMIANY USTAW OTOCZENIA PRAWNEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTW


1 stycznia br. weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 poz. 2255).
   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 15 263