wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-12-16 00:00:00

Przepisy karne w prawie budowlanym


Odrębnie od części szczególnej kodeksu karnego w ustawie prawo budowalne zostało stypizowanych kilka przestępstw związanych z naruszeniem przepisów prawa budowlanego. Przestępstwa te zostały określone w art. 90, art. 91 oraz art. 91a ustawy prawo budowlane. Dotyczą one w szczególności tzw. samowoli budowalnej, czyli prowadzenia robót budowalnych bez zezwolenia lub bez wymaganego zgłoszenia, czy utrzymywania obiektu budowalnego w nienależytym stanie technicznym. Ponadto związane są one także z podejmowaniem działań uniemożliwiających realizację czynności organom administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, a także wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.


Zgodnie z ogólnymi zasadami wyrażonymi w kodeksie karnym przestępstwa dzielą się na zbrodnie i występki. Według ustawodawcy zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą, natomiast występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Biorąc pod uwagę przewidzianą sankcję karną w art. 90 ustawy prawo budowalne mamy określony czyn zabroniony w postaci występku. Kolejne przestępstwo z ustawy prawo budowane w art. 91 , odnosząc się do kodeksu karnego, jest również występkiem. Również z uwagi na sankcje karną przewidzianą w art. 91a ustawy prawo budowlane, który mówi, iż kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, mamy tu również określone przestępstwo odpowiadające definicji występku.Licznik odwiedzin: 777 287