wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-11 00:00:00

Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki


Ustawa o kredycie konsumenckim zawiera korzystne dla konsumenta regulacje dotyczące odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki. Postanowienia ustawy o kredycie konsumenckim przyznają konsumentowi czas niezbędny do dokonania analizy treści umowy o kredyt konsumencki oraz podjęcia ostatecznej decyzji odnoszącej się do jego rzeczywistych potrzeb finansowych.


Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (dalej ustawa o kredycie konsumenckim albo u.k.k.) konsument, bez podania przyczyny, może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Przepis art. 53 u.k.k. przyznaje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez konieczności podawania kredytodawcy przyczyny odstąpienia. Przyznane konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w określonym terminie, bez konieczności podania przyczyny, służy zapewnieniu ochrony interesu konsumenta oraz umożliwia mu dokonanie analizy podjętej decyzji o zaciągnięciu kredytu konsumenckiego.

W myśl przepisu art. 53 ust. 3 ustawy o kredycie konsumenckim kredytodawca przy zawarciu umowy jest zobowiązany do wręczenia na trwałym nośniku konsumentowi wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki. Wzór oświadczenia powinien wskazywać nazwę oraz siedzibę kredytodawcy. Przepis art. 53 u.k.k. nakłada na kredytodawcę obowiązek dostarczenia konsumentowi wzoru oświadczenia o odstąpieniu od omowy o kredyt konsumencki. Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 3 u.k.k. wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki ma być dostarczony kredytobiorcy przez kredytodawcę na trwałym nośniku.

Przepis art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim nie zobowiązuje kredytobiorcy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki na wzorze oświadczenia dostarczonym przez kredytodawcę. Dostarczenie przez kredytodawcę konsumentowi wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki ma ułatwić kredytobiorcy odstąpienie od umowy. Kredytobiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki w dowolny sposób m.in. ustnie, dzwoniąc na infolinię kredytodawcy, wysyłając wiadomość e-mail lub sms albo wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki listownie, w tym także listem zwykłym.

Ciężar dowodu wysłania do kredytodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki spoczywa na kredytobiorcy. Uznaje się, że potwierdzenie nadania przesyłki będzie wystarczającym dowodem. Konsument może udowodnić wysłanie do kredytodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredyt konsumencki w określonym terminie np. potwierdzeniem nadania przesyłki listownej poleconej, czyli przesyłki listownej rejestrowanej, przemieszczanej i doręczanej w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem albo uszkodzeniem.
Przewidziany w przepisie art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki jest terminem zawitym. Niedochowanie przez kredytobiorcę terminu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki powoduje, że prawo konsumenta do złożenia kredytodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy wygasa. Złożenie przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki po terminie określonym w przepisie art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim powoduje, że złożone przez konsumenta oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest nieskuteczne.
W przypadku skorzystania przez kredytobiorcę z prawa do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki umowa jest uznawana za niezawartą.


Licznik odwiedzin: 777 246