wybierz

powiat / miasto

_____________________________
AKTUALNOŚCI - 2018-01-17 13:47:00

Mediacja


Zaborskie Towarzystwo Naukowe prowadzi bezpłatną usługę mediacji.

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu.


 

W sprawach rodzinnych przedmiotem mediacji mogą być wszelkiego rodzaju spory pomiędzy członkami rodziny.

W szczególności przedmiotem mediacji mogą być:

- konflikty między rodzicami a dziećmi

- sprawy rozwodowe

- sprawy spadkowe

Jaki jest cel mediacji?

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze. Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

 Jakie są zasady mediacji?

• dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron, o czym należy je na wstępie poinformować. Wobec uczestników postępowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek forma presji czy nacisku odnośnie udziału w mediacji,

• bezstronność – strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo,

• poufność – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,

• neutralność - mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony,

• akceptowalność - strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnej mediacji proszone są o kontakt z Zaborskim Towarzystwem Naukowym pod numerem telefonu - 791 530 803 lub mailowo - ztn@ztn.com.plLicznik odwiedzin: 465 183