wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
AKTUALNOŚCI - 2017-05-24 11:49:27

W 2017 roku wzrosło minimalne wynagrodzenie


Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto.

Zmieniły się także zasady wynagradzania osób pracujących na umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług.

W 2017 roku płaca minimalna wzrosła o 150 zł dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i wynosi 2000 zł brutto. To znaczy, że pracownicy, dotychczas najmniej zarabiający, mogą liczyć na pensję w wysokości 1459 zł "na rękę". 

Zmiany te określa ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265). Zasadnicze novum w ustawie to regulacje dotyczące minimalnej stawki godzinowej dla przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi.

Nowy art. 8a ust. 1 ustawy wprowadza minimalną stawkę za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Będzie ona miała zastosowanie do wszystkich umów objętych zakresem ustawy, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej).

Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje.
Wysokość stawki na 2017 r. na poziomie 13 zł określa obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej (M.P. z 2016 r. poz. 934).

Każda osoba pracująca na umowie zleceniu, zarabiająca za godzinę pracy 13 złotych brutto, otrzyma na rękę 9,46 zł za godzinę. Student pracujący na umowie zleceniu zarabiający na godzinę pracy 13 zł brutto, otrzyma na rękę 11,13 zł za godzinę.

Ustawa wprowadza zasady ustalania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Co do zasady powinna to ustalać umowa stron. W razie braku takich ustaleń, zleceniobiorca przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia), informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Jeśli strony zawarły umowę ustnie wówczas zleceniodawca przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług potwierdza zleceniobiorcy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub usługi. Jeśli tego zabraknie, wystarczy, że zleceniobiorca złoży odpowiednie oświadczenie o liczbie przepracowanych godzin przed wypłatą wynagrodzenia.

KARY

Od 1 tys. do 30 tys. zł kary zapłacą pracodawcy, którzy nie zastosują się do nowych zapisów ustawy o płacy minimalnej.


Państwowa Inspekcja Pracy od 1 stycznia ma prawo do kontrolowania pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia bez uprzedzenia, Kontrola będzie mogła być przeprowadzona przez pracowników PIP o każdej porze. Oprócz nałożenia kary, PIP będzie mógł również nakazać nieuczciwemu pracodawcy 
wypłatę zaległego wynagrodzenia.

Licznik odwiedzin: 821 633