wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
AKTUALNOŚCI - 2017-06-08 13:12:08

Świadectwo pracy


Istotne znaczenie ma nowela art. 97 k.p. Zgodnie z nowym jego brzmieniem, pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego.

Jeżeli natomiast pracodawca nawiąże z pracownikiem w tym terminie kolejny stosunek pracy, wówczas wyda świadectwo pracy, jeśli pracownik o to poprosi. W przypadku wniosku, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

§ 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące
-okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
-zajmowanych stanowisk,
-trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
-inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.
-Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Na żądanie pracownika
w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.
Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa.

W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.


WZÓR POZWU O ODSZKODOWANIE ZA NIETRMINOWE WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY

Lubin, ......................... r.

 

Sąd Rejonowy
Wydział IV Pracy
w Lubinie
ul. Wrocławska 3
 
Powód:
Jan Szewc
zam. 59-300 Lubin,
ul. Sokola 51/21,
PESEL:
 
 
Pozwany:
Centrum Handlowe "Imperium" sp. jawna,
59-300 Lubin,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 19a
 

POZEW

o zapłatę odszkodowania z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy

 

W imieniu powoda, którego pełnomocnictwo załączam, wnoszę o:

1.Zasądzenie od strony pozwanej kwoty 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
2.Zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
3.Rozpoznanie sprawy pod nieobecność stron.
4.Wydanie wyroku po spełnieniu przesłanek z art. 339 k.p.c.
5.Nadanie wydanemu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.
6.Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podejmowały próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Próby nie były podejmowane, ponieważ pomiędzy stronami istnieje spór zarówno co do istoty żądania, jak i jego wysokości.
 

UZASADNIENIE

            Powód był pracownikiem strony pozwanej zatrudnionym na podstawie umowy o pracę od dnia .................... r., na stanowisku głównego księgowego. W dniu .................... r. pozwany wypowiedział powodowi umowę o pracę, skutkiem czego stosunek pracy ustał w dniu .................... r. Dowody:
-umowa o pracę,
-wypowiedzenie umowy o pracę.
 
            W wyniku złożonego wypowiedzenia pracodawca zobowiązany był niezwłocznie, wraz z ustaniem stosunku pracy, wydać powodowi świadectwo pracy. Pozwany tego nie uczynił. Skutkiem zaistniałego stanu powód nie mógł podjąć zatrudnienia u innego pracodawcy. W dniach od .................... do .................... r. złożył on bowiem oferty zatrudnienia w trzech podmiotach. W każdym z tych podmiotów uzyskał informację, że z uwagi na brak świadectwa pracy nie może zostać z nim nawiązany stosunek pracy. Argument przyszłych pracodawców sprowadzał się do faktu, że nie mają wiedzy, czy z powodem nie został przypadkiem rozwiązany stosunek pracy w trybie art. 52 k.p. Oni poszukują bowiem rzetelnych i sumiennych pracowników na stanowisko księgowego, do których będą mieli pełne zaufanie. Proponowali wynagrodzenia w wysokości 3.000,00 zł miesięczne.
 
Dowód:
wnoszę o przesłuchanie następujących świadków:
Jan Maksymiuk zam. 59-300 Lubin, ul. Wronia 22/
Krzysztof Zięba zam. 59-300 Lubin, ul. O. Poznańskiej 22
Stanisław Zaręba zam. 59-300 Lubin, ul. A. Gierymskiego 18
 
-potencjalnych pracodawców na okoliczność odmowy zatrudnienia z powodu braku świadectwa pracy.
 
               Wobec braku możliwości znalezienia pracy powód pismem z dnia    .................... r. wezwał pozwanego do dobrowolnej zapłaty należnego mu odszkodowania w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymałby za okres 6 tygodni świadczenia pracy.
 
Dowód:
wezwanie do zapłaty.
Mimo wezwania do zapłaty pozwany nie zapłacił kwoty dochodzonej pozwem, stąd wstąpienie na drogę sądową stało się zasadne i konieczne.
 
W załączeniu:
1.Zawnioskowane dowody
2.Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
 
Otrzymują:
1.Adresat -2 egz.
2.a/a


Licznik odwiedzin: 821 676