KOMU PRZYSŁUGUJE ? 


1) Osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało
przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego
świadczenia

2) Osobom, które posiadają Kartę Dużej Rodziny

3) Kombatantom lub osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4) Weteranom lub weteranom poszkodowanym

5) Osobom, które nie ukończyły 26 lat

6) Osobom, które ukończyły 65 lat

7) Osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji
zagrożenia lub poniosły straty

8) Osobom, o których mowa w punktach od 1-7, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej
w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

9) Kobietom w ciążyLicznik odwiedzin: 255 625