WYMAGANE DOKUMENTY
(przynajmniej jeden z wymienionych)

♦  oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia

♦  pisemne oświadczenie, że nie wydano decyzji o zwrocie nienaleznie pobranego świadczenia

♦  ważna Karta Dużej Rodziny

♦  ważne zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego

♦  ważna legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego

♦  dokumenty stwierdzające tożsamość

♦  pisemne oświadczenie, że osoba jest uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów

♦ dokument potwierdzający ciążęLicznik odwiedzin: 255 616