NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

OBEJMUJE:

a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiazującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

b) wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach dot. punktów a i b z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym.


Licznik odwiedzin: 255 672