OGÓLNE
AKTUALNOŚCI


AKTUALNOŚCI - 2017-06-27 14:59:10

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie SN.


Pracodawca formułując przyczynę wypowiedzenia powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że: przyczyna wypowiedzenia musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa.

Wyrok SN z dnia 14 maja 1999 r., I PKN 47/99; stanowi, iż „warunek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy spełniony jest wówczas, gdy pracodawca wskazuje w uzasadnieniu fakty i rzeczowe okoliczności dotyczące osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń, także niezależnych od niego, mających wpływ na decyzję pracodawcy”.AKTUALNOŚCI - 2017-06-08 13:12:08

Świadectwo pracy


Istotne znaczenie ma nowela art. 97 k.p. Zgodnie z nowym jego brzmieniem, pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego.

Jeżeli natomiast pracodawca nawiąże z pracownikiem w tym terminie kolejny stosunek pracy, wówczas wyda świadectwo pracy, jeśli pracownik o to poprosi. W przypadku wniosku, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.AKTUALNOŚCI - 2017-05-24 11:49:27

W 2017 roku wzrosło minimalne wynagrodzenie


Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto.

Zmieniły się także zasady wynagradzania osób pracujących na umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług.

W 2017 roku płaca minimalna wzrosła o 150 zł dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i wynosi 2000 zł brutto. To znaczy, że pracownicy, dotychczas najmniej zarabiający, mogą liczyć na pensję w wysokości 1459 zł "na rękę". AKTUALNOŚCI - 2017-05-20 13:54:04

W 2017 roku nastąpiły zmiany odpowiedzialności materialnej pracownika.


Zmieniono zasady powierzania mienia pracownikowi.

Zgodnie z nowym art. 125 k. p. podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, która musi być zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności.


§ 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:
      1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
      2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.AKTUALNOŚCI - 2017-05-17 10:22:38

Polecamy artykuł P. r.pr. Marty Wilkońskiej na temat: " Mitów prawnych związanych z dziedziczeniem", czyli fałszywych i nie do końca prawdziwych stereotypów funkcjonujących w świadomości społecznej.


Prawo cywilne jest prawem życia codziennego” (A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 15). Przeciętny człowiek niemalże każdego dnia wchodzi w liczne relacje cywilnoprawne z innymi podmiotami.

Przeważnie jednak nie uświadamia sobie doniosłości prawnej swojego postępowania, a nawet nie przywiązuje do niej jakiejkolwiek wagi. Z punktu widzenia życia codziennego najpewniej tylko nieliczni, kupując bilet na tramwaj, myślą o tym, że właśnie zawierają umowę sprzedaży. Prawdopodobnie jeszcze mniej osób, wsiadając do tramwaju i kasując bilet, świadomie zawiera umowę przewozu.

Chociaż ludzie nieustannie, w sposób nie w pełni uświadomiony, uczestniczą w obrocie prawnym (co ciekawe – przeważnie postępując przy tym w sposób zgodny z przepisami ustaw, których jednak de facto nie znają albo znają je fragmentarycznie), przeciętny „nieprawnik” tylko wyjątkowo dostrzega potrzebę ujęcia swojej sytuacji życiowej w ramy konkretnych norm prawnych i poszukuje w tym zakresie odpowiedzi czy wskazówki.

Niewątpliwie jedną z takich nadzwyczajnych okoliczności, które skłaniają ludzi do świadomego ujęcia własnego życia w kategorie prawne, jest nieuchronność przemijania. Dlatego z natury rzeczy zdecydowana większość osób albo już zetknęła się w jakimś stopniu z prawem spadkowym albo się z nim dopiero zetknie. W związku z tym w świadomości społecznej funkcjonuje wiele twierdzeń na temat dziedziczenia, łączących w sobie elementy prawdy, uproszczeńi przekłamań. Poniżej niektóre z nich.AKTUALNOŚCI - 2017-05-10 14:37:29

Zmiany w terminach odwołania do sądu pracy.


Istotne zmiany zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców przynosi nowela art. 264 kodeksu pracy, która wydłuża i ujednolica terminy wnoszenia odwołania do sądu w sprawach dotyczących ustania stosunku pracy.  
AKTUALNOŚCI - 2017-05-04 15:34:23

Zmiany w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji.


Od 1 lipca 2017 r. zaczną obowiązywać zmiany w wysokości maksymalnych kwot wolnych od potrąceń i egzekucji wprowadzone ustawą z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2036).

Zgodnie z nowym art. 141 ust. 1 pkt 1a zmienionej ustawy emerytalnej, emerytury i renty będą wolne od egzekucji i potrąceń w wysokości 75 proc. kwoty najniższych świadczeń przy potrącaniu należności sumy egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Chodzi tu o sytuacje, w których wobec emerytów i rencistów prowadzona jest egzekucja, np. spłaty kredytu. Do końca czerwca, wolne od potrąceń z tego tytułu będzie 50 proc. najniższej emerytury i renty. Ustawa zmieniająca zawiera przepis przejściowy, który stanowi że nowa, wyższa kwota wolna od potrąceń będzie miała zastosowanie również do zobowiązań istniejących w dniu wejścia w życie tejże ustawy.   AKTUALNOŚCI - 2017-04-28 12:24:02

Regulamin wynagrodzenia


Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, zgodnie z przepisami działu jedenastego, z zastrzeżeniem przepisów art. 77 indeks 2-77 indeks 5,

W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.AKTUALNOŚCI - 2017-04-27 11:53:05

ZMIANY USTAW OTOCZENIA PRAWNEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTW


1 stycznia br. weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 poz. 2255).
AKTUALNOŚCI - 2017-04-27 10:52:13

Zaliczka, zadatek, kara umowna


Zaliczka i zadatek dwa słowa rozpoczynające się na „z” brzmią podobnie i często są ze sobą mylone, choć ich charakter i funkcja są odmienne. Podpisując umowę chcemy zabezpieczyć się na wypadek jej niewykonania przez drugą stronę. Warto przyjrzeć się jaka jest między nimi różnica, by nie popełnić „kosztownego” dla nas błędu.
<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]     >  >>

Licznik odwiedzin: 410 436