wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
OGÓLNE
AKTUALNOŚCI


AKTUALNOŚCI - 2017-07-21 10:05:30

Testament


Powołanie spadkobiercy do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości bądź części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie do całości bądź części spadku albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (czyli nie jest osobą małoletnią bądź częściowo/całkowicie ubezwłasnowolnioną), ma prawo rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci przez testament, w którym powoła do całości lub części spadku jedną lub kilka osób.
AKTUALNOŚCI - 2017-07-05 12:54:00

Regulamin pracy


Zgodnie z nowym art. 104 k.p. obowiązek wprowadzenia regulaminu dotyczy pracodawcy zatrudniającego ponad 50 pracowników, dobrowolność dotyczy tego, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników, chyba że kwestie te już reguluje układ zbiorowy pracy. Natomiast pracodawca zatrudniający więcej niż 20 i mniej niż 50 pracowników tworzy regulamin pracy na wniosek zakładowej organizacji związkowej, chyba że kwestie te już reguluje układ zbiorowy.AKTUALNOŚCI - 2017-06-27 14:59:10

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie SN.


Pracodawca formułując przyczynę wypowiedzenia powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że: przyczyna wypowiedzenia musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa.

Wyrok SN z dnia 14 maja 1999 r., I PKN 47/99; stanowi, iż „warunek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy spełniony jest wówczas, gdy pracodawca wskazuje w uzasadnieniu fakty i rzeczowe okoliczności dotyczące osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń, także niezależnych od niego, mających wpływ na decyzję pracodawcy”.AKTUALNOŚCI - 2017-06-08 13:12:08

Świadectwo pracy


Istotne znaczenie ma nowela art. 97 k.p. Zgodnie z nowym jego brzmieniem, pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego.

Jeżeli natomiast pracodawca nawiąże z pracownikiem w tym terminie kolejny stosunek pracy, wówczas wyda świadectwo pracy, jeśli pracownik o to poprosi. W przypadku wniosku, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.AKTUALNOŚCI - 2017-05-24 11:49:27

W 2017 roku wzrosło minimalne wynagrodzenie


Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto.

Zmieniły się także zasady wynagradzania osób pracujących na umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług.

W 2017 roku płaca minimalna wzrosła o 150 zł dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i wynosi 2000 zł brutto. To znaczy, że pracownicy, dotychczas najmniej zarabiający, mogą liczyć na pensję w wysokości 1459 zł "na rękę". AKTUALNOŚCI - 2017-05-20 13:54:04

W 2017 roku nastąpiły zmiany odpowiedzialności materialnej pracownika.


Zmieniono zasady powierzania mienia pracownikowi.

Zgodnie z nowym art. 125 k. p. podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, która musi być zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności.


§ 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:
      1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
      2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.AKTUALNOŚCI - 2017-05-17 10:22:38

Polecamy artykuł P. r.pr. Marty Wilkońskiej na temat: " Mitów prawnych związanych z dziedziczeniem", czyli fałszywych i nie do końca prawdziwych stereotypów funkcjonujących w świadomości społecznej.


Prawo cywilne jest prawem życia codziennego” (A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 15). Przeciętny człowiek niemalże każdego dnia wchodzi w liczne relacje cywilnoprawne z innymi podmiotami.

Przeważnie jednak nie uświadamia sobie doniosłości prawnej swojego postępowania, a nawet nie przywiązuje do niej jakiejkolwiek wagi. Z punktu widzenia życia codziennego najpewniej tylko nieliczni, kupując bilet na tramwaj, myślą o tym, że właśnie zawierają umowę sprzedaży. Prawdopodobnie jeszcze mniej osób, wsiadając do tramwaju i kasując bilet, świadomie zawiera umowę przewozu.

Chociaż ludzie nieustannie, w sposób nie w pełni uświadomiony, uczestniczą w obrocie prawnym (co ciekawe – przeważnie postępując przy tym w sposób zgodny z przepisami ustaw, których jednak de facto nie znają albo znają je fragmentarycznie), przeciętny „nieprawnik” tylko wyjątkowo dostrzega potrzebę ujęcia swojej sytuacji życiowej w ramy konkretnych norm prawnych i poszukuje w tym zakresie odpowiedzi czy wskazówki.

Niewątpliwie jedną z takich nadzwyczajnych okoliczności, które skłaniają ludzi do świadomego ujęcia własnego życia w kategorie prawne, jest nieuchronność przemijania. Dlatego z natury rzeczy zdecydowana większość osób albo już zetknęła się w jakimś stopniu z prawem spadkowym albo się z nim dopiero zetknie. W związku z tym w świadomości społecznej funkcjonuje wiele twierdzeń na temat dziedziczenia, łączących w sobie elementy prawdy, uproszczeńi przekłamań. Poniżej niektóre z nich.AKTUALNOŚCI - 2017-05-10 14:37:29

Zmiany w terminach odwołania do sądu pracy.


Istotne zmiany zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców przynosi nowela art. 264 kodeksu pracy, która wydłuża i ujednolica terminy wnoszenia odwołania do sądu w sprawach dotyczących ustania stosunku pracy.  
AKTUALNOŚCI - 2017-05-04 15:34:23

Zmiany w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji.


Od 1 lipca 2017 r. zaczną obowiązywać zmiany w wysokości maksymalnych kwot wolnych od potrąceń i egzekucji wprowadzone ustawą z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2036).

Zgodnie z nowym art. 141 ust. 1 pkt 1a zmienionej ustawy emerytalnej, emerytury i renty będą wolne od egzekucji i potrąceń w wysokości 75 proc. kwoty najniższych świadczeń przy potrącaniu należności sumy egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Chodzi tu o sytuacje, w których wobec emerytów i rencistów prowadzona jest egzekucja, np. spłaty kredytu. Do końca czerwca, wolne od potrąceń z tego tytułu będzie 50 proc. najniższej emerytury i renty. Ustawa zmieniająca zawiera przepis przejściowy, który stanowi że nowa, wyższa kwota wolna od potrąceń będzie miała zastosowanie również do zobowiązań istniejących w dniu wejścia w życie tejże ustawy.   AKTUALNOŚCI - 2017-04-28 12:24:02

Regulamin wynagrodzenia


Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, zgodnie z przepisami działu jedenastego, z zastrzeżeniem przepisów art. 77 indeks 2-77 indeks 5,

W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]     >  >>

Licznik odwiedzin: 810 523