POWIAT ŚWIECKI punkt nr 2
AKTUALNOŚCI
POWIAT ŚWIECKI punkt nr 2
PUNKTY


POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-06-22 07:50:19

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo ! 
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pruszczu będzie czynny dnia 26 czerwca 2018 r. (wtorek) w godzinach 9:00 - 17:00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych ! :) POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 11:35:01

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, adres e-mail:sekretariat@csw.pl, tel. +48 52 56 83 100.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – Krzysztofem Adrych poprzez adres e mail: 
daneosobowe@csw.pl, telefonicznie pod numerem: 52 56 83 108 lub listownie na dane adresowe wskazane powyżej.POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-04-17 10:05:11

Umowa zawarta pod wpływem błędu


Coraz częściej pojawiają się firmy, których nazwy wprowadzają konsumentów w błąd. Najwięcej takich przykładów można znaleźć w branży telekomunikacyjnej. Scenariusz rozmowy pracowników takich firm z konsumentami jest w większości przypadków podobny. Abonent obsługiwany przez jedną z największych firm telekomunikacyjnych odbiera telefon. Podczas krótkiej rozmowy konsultant podający się za pracownika danej firmy informuje, iż w najbliższym czasie abonent musi przedłużyć umowę. Proponuje, iż do domu abonenta dostarczona zostanie umowa za pośrednictwem kuriera. Gdy abonent zgodzi się na podpisanie umowy, w jego drzwiach zjawia się kurier, umowa szybko zostaje podpisana, a za miesiąc przychodzą dwie faktury za dwie identyczne usługi: dotychczasowa oraz dotycząca nowo rozpoczętej usługi. Co zrobić w takiej sytuacji? POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2017-11-13 10:45:47

Spotkanie z młodzieżą w Pruszczu


Dnia 7 listopada 2017 r. w ramach działań edukacyjnych r.pr. Michał Złotnicki przeprowadził wykład dla młodzieży (klasy 5 i 6) Zespołu Szkół w Pruszczu na temat Prawa internetowego, ze szczególnym opisem zagrożeń prawnych w sieci. W ramach spotkania z młodzieżą przedstawiono główne formy cyberprzemocy w środkach elektronicznego przekazu takie jak trollowanie, stalking, grooming, kładąc nacisk przede wszystkim na fakt, iż nikt w sieci nie pozostaje anonimowy. Zostały omówione możliwe środki ochrony prawnej dla ofiar cyberprzemocy oraz konieczność reagowania przez świadków na akty cyberprzemocy. W dalszej kolejności przedstawiono dokładnie odpowiedzialność cywilną i karną sprawcy aktów cyberprzestępstw. Na zakończenie prelekcji podkreślono konieczność rozsądnego korzystania z sieci i internetu, w tym wskazując instytucje, gdzie można szukać pomocy w przypadku gdy ktoś naruszy nasze prawa w sieci.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2017-10-20 14:42:12

Zwolnienie osób fizycznych od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych


Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. - o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623 )osoba fizyczna może się domagać zwolnienia od kosztów sądowych jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Osoby ubiegające się o zwolnienie od kosztów muszą dołączyć do wniosku oświadczenie, które obejmuje szczegółowe dane o ich stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Najlepiej jeżeli dane te zostaną udowodnione za pomocą stosownych dokumentów tj. decyzją o przyznaniu emerytury, zaświadczeniem o zarobkach. W miarę możliwości należy również załączyć potwierdzenia dokonywanych wydatków. Oświadczenie to musi być sporządzone według wzoru, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. poz. 366. 
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2017-08-10 13:52:00

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie SN


Pracodawca formułując przyczynę wypowiedzenia powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że: przyczyna wypowiedzenia musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa.

Wyrok SN z dnia 14 maja 1999 r., I PKN 47/99; stanowi, iż „warunek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy spełniony jest wówczas, gdy pracodawca wskazuje w uzasadnieniu fakty i rzeczowe okoliczności dotyczące osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń, także niezależnych od niego, mających wpływ na decyzję pracodawcy”.POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2017-07-12 15:00:45

Standardy obowiązującego w Polsce prawa antynarkotykowego.


W środę 14 czerwca w Szkole Podstawowej w Korytowie odbyło się spotkanie w ramach programu edukacji prawnej realizowanego przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Dwie klasy uczniów mogły się zapoznać z prelekcją na temat standardów obowiązującego w Polsce prawa antynarkotykowego. Problematyka ta spotkała się z żywym zainteresowaniem nastolatków, którzy przyznawali że wciąż brakuje wiedzy na temat skutków nieostrożnego postepowania, zagrożeń związanych z handlem internetowym środkami paramedycznymi, a także konsekwencjami zetknięcia się z zakazanymi substancjami.  POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2017-07-05 09:00:59

Działania edukacyjne w Lnianie


W dniu 28 czerwca odbyło się spotkanie z mieszkańcami  miejscowości Lniano. Prelekcje przeprowadziła radca prawny Izabela Klimek-Jelonek. Zostały poruszone następujące tematy; nieodpłatna pomoc prawna, pełnomocnik z urzędu, dziedziczenie oraz prawa konsumenta.  Zajęcia odbyły się w miłej atmosferze. Ponadto udzielano odpowiedzi na indywidualne pytania słuchaczy, a także każdy z nich otrzymał ulotki. POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2017-06-07 12:25:26

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA


 Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza stanowi alternatywną, wobec postępowania sądowego, formę stwierdzenia nabycia praw do spadku i ma taką samą moc jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Na mocy art. 1025§1 kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2017-05-15 15:20:07

Spotkanie z młodzieżą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie


W dniu 10 maja 2017r. odbyło się spotkanie dla młodzieży w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie, które poprowadziła radca prawny Izabela Klimek-Jelonek. Uczestnikami byli uczniowie klas III Gimnazjum. Tematem zajęć były, m.in.: mediacje i sposoby rozwiązywania konfliktów, zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność karna. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, a także każdy z nich otrzymał materiały edukacyjne na temat mediacji.    [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 255 640