wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT ŚWIECKI punkt nr 2
AKTUALNOŚCI
POWIAT ŚWIECKI punkt nr 2
PUNKTY


POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2018-03-13 09:00:00

Warsztaty edukacyjne dla kobiet


W dniach 6 – 8 marca 2018 r. w bibliotece w Pruszczu odbyły się warsztaty dla kobiet na temat ich praw
w przypadku przemocy w rodzinie oraz obowiązku alimentacyjnego. Wykłady poprowadził radca prawny Michał Złotnicki.
 
Temat warsztatów wynikał przede wszystkim z faktu, że spora ilość porad w powiecie Świeckim dotyka tej tematyki. Uczestnikom zwrócono uwagę na konieczne elementy, które muszą wskazać w pozwach rozwodowych lub alimentacyjnych, w tym głównie przygotowanie kosztów utrzymania rodziny w ramach renty alimentacyjnej oraz przypominając im o możliwości z korzystania mediacji przed skierowaniem pozwu. W ramach wspólnych zajęć zaprezentowano wzór pozwu z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o winie, procedurę niebieskiej karty oraz wzór pozwu o zasądzenie renty alimentacyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania procesu.
 
Po wykładzie udzielono odpowiedzi na zapytania słuchaczy oraz rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej.POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2017-11-13 10:45:47

Spotkanie z młodzieżą w Pruszczu


Dnia 7 listopada 2017 r. w ramach działań edukacyjnych r.pr. Michał Złotnicki przeprowadził wykład dla młodzieży (klasy 5 i 6) Zespołu Szkół w Pruszczu na temat Prawa internetowego, ze szczególnym opisem zagrożeń prawnych w sieci. W ramach spotkania z młodzieżą przedstawiono główne formy cyberprzemocy w środkach elektronicznego przekazu takie jak trollowanie, stalking, grooming, kładąc nacisk przede wszystkim na fakt, iż nikt w sieci nie pozostaje anonimowy. Zostały omówione możliwe środki ochrony prawnej dla ofiar cyberprzemocy oraz konieczność reagowania przez świadków na akty cyberprzemocy. W dalszej kolejności przedstawiono dokładnie odpowiedzialność cywilną i karną sprawcy aktów cyberprzestępstw. Na zakończenie prelekcji podkreślono konieczność rozsądnego korzystania z sieci i internetu, w tym wskazując instytucje, gdzie można szukać pomocy w przypadku gdy ktoś naruszy nasze prawa w sieci.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2017-10-20 14:42:12

Zwolnienie osób fizycznych od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych


Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. - o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623 )osoba fizyczna może się domagać zwolnienia od kosztów sądowych jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Osoby ubiegające się o zwolnienie od kosztów muszą dołączyć do wniosku oświadczenie, które obejmuje szczegółowe dane o ich stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Najlepiej jeżeli dane te zostaną udowodnione za pomocą stosownych dokumentów tj. decyzją o przyznaniu emerytury, zaświadczeniem o zarobkach. W miarę możliwości należy również załączyć potwierdzenia dokonywanych wydatków. Oświadczenie to musi być sporządzone według wzoru, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. poz. 366. 
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2017-08-10 13:52:00

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie SN


Pracodawca formułując przyczynę wypowiedzenia powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że: przyczyna wypowiedzenia musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa.

Wyrok SN z dnia 14 maja 1999 r., I PKN 47/99; stanowi, iż „warunek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy spełniony jest wówczas, gdy pracodawca wskazuje w uzasadnieniu fakty i rzeczowe okoliczności dotyczące osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń, także niezależnych od niego, mających wpływ na decyzję pracodawcy”.POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2017-07-12 15:00:45

Standardy obowiązującego w Polsce prawa antynarkotykowego.


W środę 14 czerwca w Szkole Podstawowej w Korytowie odbyło się spotkanie w ramach programu edukacji prawnej realizowanego przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Dwie klasy uczniów mogły się zapoznać z prelekcją na temat standardów obowiązującego w Polsce prawa antynarkotykowego. Problematyka ta spotkała się z żywym zainteresowaniem nastolatków, którzy przyznawali że wciąż brakuje wiedzy na temat skutków nieostrożnego postepowania, zagrożeń związanych z handlem internetowym środkami paramedycznymi, a także konsekwencjami zetknięcia się z zakazanymi substancjami.  POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2017-07-05 09:00:59

Działania edukacyjne w Lnianie


W dniu 28 czerwca odbyło się spotkanie z mieszkańcami  miejscowości Lniano. Prelekcje przeprowadziła radca prawny Izabela Klimek-Jelonek. Zostały poruszone następujące tematy; nieodpłatna pomoc prawna, pełnomocnik z urzędu, dziedziczenie oraz prawa konsumenta.  Zajęcia odbyły się w miłej atmosferze. Ponadto udzielano odpowiedzi na indywidualne pytania słuchaczy, a także każdy z nich otrzymał ulotki. POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2017-06-07 12:25:26

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA


 Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza stanowi alternatywną, wobec postępowania sądowego, formę stwierdzenia nabycia praw do spadku i ma taką samą moc jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Na mocy art. 1025§1 kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.
POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2017-05-15 15:20:07

Spotkanie z młodzieżą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie


W dniu 10 maja 2017r. odbyło się spotkanie dla młodzieży w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie, które poprowadziła radca prawny Izabela Klimek-Jelonek. Uczestnikami byli uczniowie klas III Gimnazjum. Tematem zajęć były, m.in.: mediacje i sposoby rozwiązywania konfliktów, zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność karna. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, a także każdy z nich otrzymał materiały edukacyjne na temat mediacji. POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2017-04-12 11:00:00

Co zrobić, gdy nie kwalifikujesz się na nieodpłatną pomoc prawną?


Przypominamy Państwu, co można zrobić, gdy ktoś nie kwalifikuje się do nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych mogą skorzystać z pomocy:
- Biur Porad Obywatelskich - zbpo.org.pl
- Uniwersyteckich Poradni Prawnych - fupp.org.pl

Uwaga: nadal istnieje możliwość uzyskania darmowej porady internetowej. Z bezpłatnych porad internetowych może skorzystać każdy, również osoby niekwalifikujące się na nieodpłatną pomoc prawną. Wystarczy wejść na stronę: Darmowe porady internetowe i zadać pytanie.

 
 POWIAT ŚWIECKI - Punkt nr 2 AKTUALNOŚCI - 2017-04-10 16:26:19

Zmiana godzin udzielania porad


Szanowni Państwo!

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Powiecie Świeckim w Jeżewie, w dniu 10.04.2017r. będzie nieczynny.  W dniu 11.04.2017r. punkt będzie czynny w godzinach 7.00 - 15.00.<<  <    [1] [2] [3] [4] [5]     >  >>

Licznik odwiedzin: 687 730