wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT CHOJNICKI Brusy
AKTUALNOŚCI
POWIAT CHOJNICKI Brusy
PUNKTY


POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2019-10-01 10:07:43

Limity dorabiania na emeryturze lub rencie


Od 1 września 2019 r. limity będą niższe niż w poprzednim kwartale. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury bądź renty są zobowiązani sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Mając na uwadze artykuł 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS wysokość przysługującej emerytury bądź renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2019-09-11 09:17:59

Ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego


W dniu 24 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Z pewnymi wyjątkami, nowe przepisy zaczną obowiązywać w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Celem ustawy jest przyspieszenie postępowań cywilnych oraz zwalczanie możliwości stosowania obstrukcji procesowej przez strony postępowania. Zmiany mają charakter kompleksowy i dotykają wszystkich elementów procedury cywilnej. Poniżej przedstawione zostanie zwięzłe omówienie najbardziej charakterystycznych zmian.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2019-05-14 00:00:00

Przyczyny i skutki odrzucenia spadku


Śmierć spadkodawcy to moment, w którym spadkobiercy nabywają spadek. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Oznacza to, że spadkobierca może stać się właścicielem np. nieruchomości, ale jednocześnie także zobowiązanym do spłaty długów zaciągniętych przez spadkodawcę. Istnieją jednak prawne możliwości uniknięcia odpowiedzialności związanej ze spłatą wierzycieli spadkodawcy. Jak to zrobić? Otóż należy złożyć w określonym terminie oświadczenie o odrzuceniu spadku.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-12-31 10:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 27 grudnia 2018 r. podczas otwartego posiedzenia zarządu Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 1 „Śródmieście” w Chojnicach odbyło się spotkanie edukacyjne na temat: „Ochrona danych osobowych w kontekście rewitalizacji społecznej”. Wykład poprowadziła radca prawny Anna Nowaczyk.
 
Poruszona w wykładzie problematyka obejmowała: przedstawienie źródeł prawa i wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, omówienie pojęcia danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, prawa osoby, której dane dotyczą, profilowanie w kontekście rewitalizacji społecznej, rewitalizacja z poszanowaniem prywatności.
 
Po wykładzie przeprowadzono dyskusję oraz zapoznano uczestników z wzorami klauzul informacyjnych i formularzów zgód na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiedziano na pytania ze strony zainteresowanych uczestników oraz rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianego zagadnienia.POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-12-10 12:00:00

Spotkanie edukacyjne w Czyczkowach


W dniu 5 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im bł. ks. Józefa Jankowskiego
w Czyczkowach odbyło się spotkanie z radcą
prawnym – p. Martą Wilkońską-Żuralską. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach wiekowych.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-09-28 10:00:00

Czy warto walczyć o winę współmałżonka w procesie rozwodowym ?


Zasadą jest, na mocy art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, że sąd prowadzący sprawę rozwodową w wyroku określa czy i kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Może od tego odstąpić jedynie, gdy oboje małżonkowie zgodnie wniosą o zaniechanie orzekania w tym zakresie. Do zawinionego działania lub zaniechania najczęściej zalicza się: zdradę, porzucenie małżonka bez wyraźnego powodu, pijaństwo lub inny nałóg, agresję fizyczną i werbalną.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-09-13 11:30:55

Rękojmia


Rękojmia jest sposobem dochodzenia roszczeń przez kupującego względem sprzedającego, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmia jest podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta i trybem dochodzenia przez niego odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i do niego należy skierować reklamację. Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Rękojmią objęte są wszystkie towary (produkty) konsumpcyjne.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-08-24 09:00:00

Uwaga! Ważne informacje dla korzystających z porad prawnych


Wszyscy zasięgamy rady u innych. Zielarz mówi nam w jaki sposób sporządzić określony napar z ziół. Doświadczony kierowca pomaga młodszemu w pierwszych próbach korzystania z myjni samochodowej. Babcie wprowadzają w arkana pielęgnacji niemowląt młode matki, a starzy majstrowie pokazują w jaki sposób osiąga się sprawność „złotej rączki”. Nasze umiejętności wynikają w ogromnym stopniu z wiedzy, którą przekazali nami inni. Na tym opiera się przecież praca pedagogów i cały system edukacji.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-08-08 12:00:00

O podziale nieruchomości rolnych i leśnych


O procedurze podziału nieruchomości rolnych i leśnych decyduje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.). W zależności od wystąpienia określonych w ustawie przesłanek, konieczne będzie uzyskanie decyzji administracyjnej lub też podziału obędzie się bez wydania stosowanego dokumentu. Wskazać tutaj należy, iż przeprowadzenia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości rolnej lub leśnej będzie miało miejsce , w przypadku gdy nieruchomości nie są położone na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, oraz gdy brak jest planu miejscowego, a nieruchomości nie są wykorzystywane na cele rolne i leśne. Przy czym wydanie decyzji podziałowej będzie konieczne, nawet w stosunku do nieruchomości położonych w obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, lub w przypadku braku planu miejscowego wobec nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne, gdy w wyniku podziału nastąpi konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, albo gdy nastąpi wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-07-13 11:02:30

Spadek - jak otrzymać zachowek?


Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach - kto nie słyszał tego powiedzenia? Co raz częściej powyższe zdanie nie jest już tylko żartem wplatanym w dyskusje ze znajomymi. Zauważyliśmy pewne tendencje w społeczeństwie co do przekazywania swojego majątku po śmierci. Chcemy mieć pełną kontrolę nad rzeczami oraz nieruchomościami, które posiadamy. Chcemy mieć większy wpływ co się stanie z tym po naszej śmierci, bo przecież w końcu to jest nasza własność. Dlaczego akurat nasza najbliższa rodzina miałaby przejmować wszystko co zgromadziliśmy?

Aktualnie w prawie spadkowym wg ustawy to właśnie najbliższa rodzina dziedziczy w pierwszej kolejności. Jeśli chcemy mieć realny wpływ na to kto otrzyma spadek po nas, musimy spisać testament. W tym celu mamy kilka możliwości lecz najbardziej popularnym jest testament własnoręczny, który należy sporządzić osobiście, nie na komputerze.

Można także skorzystać z usług notarialnych i przedstawić naszą ostatnią wolę w akcie notarialnym.
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 524 968