wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT CHOJNICKI Brusy
AKTUALNOŚCI
POWIAT CHOJNICKI Brusy
PUNKTY


POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2019-05-14 00:00:00

Przyczyny i skutki odrzucenia spadku


Śmierć spadkodawcy to moment, w którym spadkobiercy nabywają spadek. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Oznacza to, że spadkobierca może stać się właścicielem np. nieruchomości, ale jednocześnie także zobowiązanym do spłaty długów zaciągniętych przez spadkodawcę. Istnieją jednak prawne możliwości uniknięcia odpowiedzialności związanej ze spłatą wierzycieli spadkodawcy. Jak to zrobić? Otóż należy złożyć w określonym terminie oświadczenie o odrzuceniu spadku.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-12-31 10:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 27 grudnia 2018 r. podczas otwartego posiedzenia zarządu Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 1 „Śródmieście” w Chojnicach odbyło się spotkanie edukacyjne na temat: „Ochrona danych osobowych w kontekście rewitalizacji społecznej”. Wykład poprowadziła radca prawny Anna Nowaczyk.
 
Poruszona w wykładzie problematyka obejmowała: przedstawienie źródeł prawa i wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, omówienie pojęcia danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, prawa osoby, której dane dotyczą, profilowanie w kontekście rewitalizacji społecznej, rewitalizacja z poszanowaniem prywatności.
 
Po wykładzie przeprowadzono dyskusję oraz zapoznano uczestników z wzorami klauzul informacyjnych i formularzów zgód na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiedziano na pytania ze strony zainteresowanych uczestników oraz rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianego zagadnienia.POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-12-10 12:00:00

Spotkanie edukacyjne w Czyczkowach


W dniu 5 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im bł. ks. Józefa Jankowskiego
w Czyczkowach odbyło się spotkanie z radcą
prawnym – p. Martą Wilkońską-Żuralską. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach wiekowych.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-09-28 10:00:00

Czy warto walczyć o winę współmałżonka w procesie rozwodowym ?


Zasadą jest, na mocy art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, że sąd prowadzący sprawę rozwodową w wyroku określa czy i kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Może od tego odstąpić jedynie, gdy oboje małżonkowie zgodnie wniosą o zaniechanie orzekania w tym zakresie. Do zawinionego działania lub zaniechania najczęściej zalicza się: zdradę, porzucenie małżonka bez wyraźnego powodu, pijaństwo lub inny nałóg, agresję fizyczną i werbalną.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-09-13 11:30:55

Rękojmia


Rękojmia jest sposobem dochodzenia roszczeń przez kupującego względem sprzedającego, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmia jest podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta i trybem dochodzenia przez niego odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i do niego należy skierować reklamację. Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Rękojmią objęte są wszystkie towary (produkty) konsumpcyjne.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-08-24 09:00:00

Uwaga! Ważne informacje dla korzystających z porad prawnych


Wszyscy zasięgamy rady u innych. Zielarz mówi nam w jaki sposób sporządzić określony napar z ziół. Doświadczony kierowca pomaga młodszemu w pierwszych próbach korzystania z myjni samochodowej. Babcie wprowadzają w arkana pielęgnacji niemowląt młode matki, a starzy majstrowie pokazują w jaki sposób osiąga się sprawność „złotej rączki”. Nasze umiejętności wynikają w ogromnym stopniu z wiedzy, którą przekazali nami inni. Na tym opiera się przecież praca pedagogów i cały system edukacji.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-08-08 12:00:00

O podziale nieruchomości rolnych i leśnych


O procedurze podziału nieruchomości rolnych i leśnych decyduje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.). W zależności od wystąpienia określonych w ustawie przesłanek, konieczne będzie uzyskanie decyzji administracyjnej lub też podziału obędzie się bez wydania stosowanego dokumentu. Wskazać tutaj należy, iż przeprowadzenia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości rolnej lub leśnej będzie miało miejsce , w przypadku gdy nieruchomości nie są położone na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, oraz gdy brak jest planu miejscowego, a nieruchomości nie są wykorzystywane na cele rolne i leśne. Przy czym wydanie decyzji podziałowej będzie konieczne, nawet w stosunku do nieruchomości położonych w obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, lub w przypadku braku planu miejscowego wobec nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne, gdy w wyniku podziału nastąpi konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, albo gdy nastąpi wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-07-13 11:02:30

Spadek - jak otrzymać zachowek?


Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach - kto nie słyszał tego powiedzenia? Co raz częściej powyższe zdanie nie jest już tylko żartem wplatanym w dyskusje ze znajomymi. Zauważyliśmy pewne tendencje w społeczeństwie co do przekazywania swojego majątku po śmierci. Chcemy mieć pełną kontrolę nad rzeczami oraz nieruchomościami, które posiadamy. Chcemy mieć większy wpływ co się stanie z tym po naszej śmierci, bo przecież w końcu to jest nasza własność. Dlaczego akurat nasza najbliższa rodzina miałaby przejmować wszystko co zgromadziliśmy?

Aktualnie w prawie spadkowym wg ustawy to właśnie najbliższa rodzina dziedziczy w pierwszej kolejności. Jeśli chcemy mieć realny wpływ na to kto otrzyma spadek po nas, musimy spisać testament. W tym celu mamy kilka możliwości lecz najbardziej popularnym jest testament własnoręczny, który należy sporządzić osobiście, nie na komputerze.

Można także skorzystać z usług notarialnych i przedstawić naszą ostatnią wolę w akcie notarialnym.
POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-06-13 12:00:00

Przemoc w rodzinie - czym jest oraz jakie prawa przysługują ofierze


Definicję przemocy w rodzinie zawiera ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2015.1390). Zgodnie z nią przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Osobą najbliższą w powyższym rozumieniu jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.POWIAT CHOJNICKI - Brusy AKTUALNOŚCI - 2018-06-05 10:08:49

Edukacja prawna


W dniu 30 maja 2018 r. odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami w Domu Kultury w Rytlu. Na wykładzie był obecny prawnik Tomasz Cisewski, który przedstawił ideę bezpłatnej pomocy prawnej, funkcjonowanie Punktu w Czersku, katalog osób uprawnionych.

Głównym tematem było dziedziczenie. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące dziedziczenia ustawowego, testamentów, wydziedziczenia. Ponadto omówiono także sposoby przekazywania majątku jeszcze za życia. Słuchacze mieli także możliwość nauczyć się sporządzania testamentu własnoręcznego. Uczestnicy spotkania otrzymali również materiały edukacyjne. Ponadto udzielano odpowiedzi na indywidualne pytania słuchaczy.
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 465 289