wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT BYTOWSKI NPP
AKTUALNOŚCI
POWIAT BYTOWSKI NPP
PUNKTY


POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-06-26 13:28:12

Jak przygotować się na wizytę w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej stwarza możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obywatelom, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Od 01.01.2019 r. osoba fizyczna (zwana dalej „osobą uprawnioną”) przed udzieleniem jej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie (obejmujące imię, nazwisko, adres, numer PESEL osoby uprawnionej) opatrzone jej własnoręcznym podpisem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-02-12 11:36:33

Uwaga ! Zmiana lokalizacji


Szanowni Państwo ! 

Informujemy, iż nieodpłatne porady prawne bedą świadczone w Starostwie Powiatowym w Bytowie w pokoju numer 109 (uprzednio były świadczone w pokoju numer 119). 

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnych porad prawnych. POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-12-21 10:00:00

Działania edukacyjne


W dniu 20 grudnia 2018 r. w Tuchomiu odbyło się spotkanie edukacyjne dla Stowarzyszenia Tuchomskich Seniorów. Wykład poprowadziła radca prawny Monika Kraska.
 
Tematem wykładu była „Ochrona praw konsumenta”. Podczas wykładu w szczególności omówiono umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Ponadto przeprowadzono dyskusję na temat omawianego zagadnienia.
 
Po wykładzie rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianego tematu.POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-12-20 13:01:49

Działania edukacyjne


W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla członków Stowarzyszenia „Seniorzybytów.pl”. Wykład poprowadziły radca prawny Monika Kraska oraz adwokat Małgorzata Pierwieniecka.
 
Tematem wykładu było „Kto i na jakich warunkach może otrzymać status OPP?”.Omówiono również konsekwencje, wady i zalety przekształcenia organizacji.
 
Po wykładzie udzielono odpowiedzi na zapytania słuchaczy oraz rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz omawianych zagadnień.
 POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-12-11 09:00:00

Szkolenie edukacyjne


W dniu 05 grudnia 2018 r. w Parchowie odbyło się szkolenie edukacyjne na temat postępowania egzekucyjno – komorniczego. Wykład poprowadziła radca prawny Dorota Szczegielniak – Grabowska.
 
Podczas szkolenia omówiono kwestie związane z postępowaniem egzekucyjno – komorniczym, a w szczególności sposoby i rodzaje egzekucji, ograniczenia egzekucji i zajęcia komornicze.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianego zagadnienia.POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-11-28 09:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 21 listopada 2018 r. w Parchowie odbyło się spotkanie edukacyjne na temat przedawnienia roszczeń. Wykład poprowadziła radca prawny Dorota Szczegielniak – Grabowska.
 
Podczas spotkania omówiono zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń w prawie cywilnym.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianego zagadnienia.POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-10-22 09:00:00

Działania edukacyjne w Parchowie


W dniu 16 października 2018 r. w Parchowie odbyło się spotkanie edukacyjne na temat nabywania nieruchomości rolnych. Wykład poprowadziła radca prawny Dorota Szczegielniak – Grabowska.
 
Podczas spotkania omówiono kwestie nabywania nieruchomości rolnych w świetle przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianego zagadnienia.POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-09-28 11:00:00

Hejtowanie w sieci


Hejtowanie to jeden z przejawów cyberprzemocy, który dotyka coraz większą liczbę młodych użytkowników Internetu. Hejtowanie jest przejawem agresji bez ściśle określonego powodu.

POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-09-12 14:29:02

Co będzie z moim majątkiem po śmierci?


Coraz częściej ludzie zadają pytania, co zrobić aby po śmierci majątek dostała konkretna osoba czy też osoby. Ilu ludzi na tej ziemi zapewne tyle przypadków. Z reguły dylematem tych osób jest po pierwsze kwestia tego, w jaki sposób mają przekazać dorobek swojego życia wybranemu bliskiemu, tak by spadkobiercy ustawowi nie mieli możliwości dochodzenia swoich roszczeń co do tak zwanego zachowku.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-08-28 10:00:00

Co z kontaktami z dziećmi, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia ?


KTO MA PRAWO DO KONTAKTÓW

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o tym, że prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem przysługuje rodzicom niezależnie od tego czy posiadają władzę rodzicielską. Wiele bowiem osób jest przekonanych o tym, że brak władzy rodzicielskiej uniemożliwia utrzymywanie kontaktu z dziećmi. Co jednak zostało napisane powyżej mimo, iż z jakichś powodów władza rodzicielska została nam odebrana nie powoduje to automatycznie, że również prawo do kontaktów jest wyłączone. Nawet więc jeśli opiekę nad dzieckiem sprawuje inna osoba niż rodzic bądź dziecko przebywa w pieczy zastępczej rodzice mogą utrzymywać z nim kontakty. Warto również dodać, że takie samo prawo do kontaktów jak rodzice posiadają również dziadkowie a także rodzeństwo.   [1] [2] [3] [4] [5]     >  >>

Licznik odwiedzin: 524 952