wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT BYTOWSKI NPP
AKTUALNOŚCI
POWIAT BYTOWSKI NPP
PUNKTY


POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-10-22 09:00:00

Działania edukacyjne w Parchowie


W dniu 16 października 2018 r. w Parchowie odbyło się spotkanie edukacyjne na temat nabywania nieruchomości rolnych. Wykład poprowadziła radca prawny Dorota Szczegielniak – Grabowska.
 
Podczas spotkania omówiono kwestie nabywania nieruchomości rolnych w świetle przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianego zagadnienia.POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-09-28 11:00:00

Hejtowanie w sieci


Hejtowanie to jeden z przejawów cyberprzemocy, który dotyka coraz większą liczbę młodych użytkowników Internetu. Hejtowanie jest przejawem agresji bez ściśle określonego powodu.

POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-09-12 14:29:02

Co będzie z moim majątkiem po śmierci?


Coraz częściej ludzie zadają pytania, co zrobić aby po śmierci majątek dostała konkretna osoba czy też osoby. Ilu ludzi na tej ziemi zapewne tyle przypadków. Z reguły dylematem tych osób jest po pierwsze kwestia tego, w jaki sposób mają przekazać dorobek swojego życia wybranemu bliskiemu, tak by spadkobiercy ustawowi nie mieli możliwości dochodzenia swoich roszczeń co do tak zwanego zachowku.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-08-28 10:00:00

Co z kontaktami z dziećmi, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia ?


KTO MA PRAWO DO KONTAKTÓW

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o tym, że prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem przysługuje rodzicom niezależnie od tego czy posiadają władzę rodzicielską. Wiele bowiem osób jest przekonanych o tym, że brak władzy rodzicielskiej uniemożliwia utrzymywanie kontaktu z dziećmi. Co jednak zostało napisane powyżej mimo, iż z jakichś powodów władza rodzicielska została nam odebrana nie powoduje to automatycznie, że również prawo do kontaktów jest wyłączone. Nawet więc jeśli opiekę nad dzieckiem sprawuje inna osoba niż rodzic bądź dziecko przebywa w pieczy zastępczej rodzice mogą utrzymywać z nim kontakty. Warto również dodać, że takie samo prawo do kontaktów jak rodzice posiadają również dziadkowie a także rodzeństwo.POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-08-09 09:00:00

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy


Najbardziej znaczącym uprawnieniem, jakie przyznaje konsumentowi Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość jest prawo do odstąpienia od umowy w tzw. czasie do namysłu (ang. right of withdrawal) .
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-07-12 13:54:26

Co może być dowodem w sprawie rozwodowej ?


Na wstępie trzeba zacząć od tego, że dowód w sprawie sądowej musi być przede wszystkim prawidłowo zgłoszony, by sąd go przyjął. Co to oznacza? Wniosek dowodowy składany w sprawie rozwodowej należy oznaczyć (np. w przypadku dowodu z przesłuchania świadków należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania świadka), a następnie opisać na jaką okoliczność go powołujemy.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-07-04 09:00:00

Konsultacje indywidualne w Parchowie


W dniach od 05 marca do 25 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie odbywały się konsultacje indywidualne dla mieszkańców Gminy Parchowo z radcą prawnym Dorotą Szczegielniak – Grabowską. Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy Parchowo.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-06-28 13:00:00

Ubezwłasnowolnienie


Ubezwłasnowolnienie można najprościej zdefiniować jako całkowite lub częściowe pozbawienie osoby fizycznej (czyli każdego człowieka) zdolności do czynności prawnych, czyli do świadomych i zgodnych z przepisami prawa zachowań, które zmierzają do wywołania określonych skutków prawnych, do których dochodzi wskutek składania odpowiednich oświadczeń woli (czyli przejawu, uzewnętrznienia tego, co dana osoba chce zrobić), składających się na treść czynności prawnej. Aby człowiek (nazywany w przepisach prawa „osobą fizyczną”) mógł zgodniez obowiązującym prawem podejmować skutecznie jakiekolwiek czynności prawne w różnych sferach jego życia (np. zawrzeć umowę, kupić lub wynająć mieszkanie, sporządzić testament czy zaciągnąć kredyt) musi posiadać wspomnianą wyżej zdolność do czynności prawnych. W polskim systemie prawa cywilnego występują trzy stopnie tej zdolności – pełna, ograniczona i brak zdolności. Pełną zdolność do czynności prawnej posiadają osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat (wyjątkiem jest kobieta, która nabywa pełnoletność po zawarciu - za zgodą sądu – małżeństwa po ukończeniu 16 lat), ograniczoną – osoby, które ukończyły 13 lat oraz pełnoletnie ubezwłasnowolnione częściowo, zaś brak tej zdolności charakteryzuje osoby, które nie ukończyły 13 roku życia lub które zostały ubezwłasnowolnione całkowicie. Charakter (stopień) posiadanej zdolności do czynności prawnych decyduje o ważności bądź skuteczności podejmowanych przez osoby fizyczne czynności prawnych.
POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-06-06 10:00:00

Testament


Powołanie spadkobiercy do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości bądź części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie do całości bądź części spadku albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.
 
Osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (czyli nie jest osobą małoletnią bądź częściowo/całkowicie ubezwłasnowolnioną), ma prawo rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci przez testament, w którym powoła do całości lub części spadku jedną lub kilka osób.POWIAT BYTOWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 08:05:06

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Bytowski z siedzibą Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. Dra B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, tel. 59 822 80 00, e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - e-mail: iod@powiatbytowski.pl, tel. 59 82 28 000.
<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 860 759