MIASTO GRUDZIĄDZ
AKTUALNOŚCI
MIASTO GRUDZIĄDZ
PUNKTY


MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2019-03-25 12:43:49

Dodatkowe godziny udzielania porad w kwietniu 2019r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 51 w kwietniu będzie czynny według następującego harmonogramu:

MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2019-03-18 11:03:53

Dodatkowe godziny udzielania porad w marcu 2019r.


Szanowni Państwo! 

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 51 w dniu 22 marca 2019r. (piątek) oraz w dniu 29 marca 2019r. (piątek) będzie czynny w godzinach od 8.00 do 13.00. 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych. 


MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2018-10-19 09:12:52

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo !

Informujemy, że Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego w dniu 25 października (czwartek) będzie czynny w godzinach 10.00 - 15.00,  a w dniu  29 października (poniedziałek) w godzinach 9.00 - 14.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad!
MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2018-09-28 13:11:47

Edukacja prawna


W dniach 6, 10, 17 i 27 września 2018r. odbyły się zajęcia z seniorami w Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu - przy ulicy Piłsudskiego. Zajęcia poprowadzili radcowie prawni Karolina Olszewska-Hinc oraz Paweł Nadziejko. Tematyem spotkania było sporządzenie testamentu, rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci, postępowanie spadkowe, umowy zawierane na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy darowizny, umowy o kredyt konsumencki, przedawnienie roszczeń, hipoteki, spółdzielcze prawa do lokalu, umowy dożywocia, zachowek, oraz wydziedziczenie. Seniorzy nabyli praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania testamentu własnoręcznego oraz składania oświadczeniu woli o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, tj. np. na tzw. pokazach. Seniorom zostały rozdane ulotki z informacjami, gdzie mogą się zgłosić, w sytuacji, gdyby ich prawa zostały w jakiś sposób zagrożone. 
MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2018-09-25 12:04:23

Działania edukacyjne


W ramach edukacji prawnej dla Miasta Grudziądza, w dniach 3, 11, 18 i 24 września 2018r. odbyły się zajęcia z seniorami w Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu - przy ulicy Dywizjonu 303. Zajęcia poprowadzili radcowie prawni; Karolina Olszewska-Hinc oraz Paweł Nadziejko. Tematyka spotkania: sporządzenie testamentu, rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci, postępowanie spadkowe, umowy zawierane na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy darowizny, umowy o kredyt konsumencki, przedawnienie roszczeń, hipoteki, spółdzielcze prawa do lokalu, umowy dożywocia, zachowek,  wydziedziczenie.
MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2018-09-24 11:47:51

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo !
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego w dniu 27 września (czwartek) będzie czynny w godzinach 10.00 - 15.00, a w dniu 28 września (piątek) w godzinach 9.00 - 14.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad!MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2018-09-06 09:20:34

Spadki - jak otrzymać zachowek?


Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach - kto nie słyszał tego powiedzenia? Co raz częściej powyższe zdanie nie jest już tylko żartem wplatanym w dyskusje ze znajomymi. Zauważyliśmy pewne tendencje w społeczeństwie co do przekazywania swojego majątku po śmierci. Chcemy mieć pełną kontrolę nad rzeczami oraz nieruchomościami, które posiadamy. Chcemy mieć większy wpływ co się stanie z tym po naszej śmierci, bo przecież w końcu to jest nasza własność. Dlaczego akurat nasza najbliższa rodzina miałaby przejmować wszystko co zgromadziliśmy?
MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2018-08-27 11:31:37

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo !
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego w dniu 30 sierpnia (czwartek) będzie czynny w godzinach 10.00 - 15.00, a w dniu 31 sierpnia (piątek) w godzinach 9.00 - 14.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad!MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2018-08-24 11:00:00

Uwaga! Zmiany w terminach dochodzenia roszczeń


W dniu 9 lipca 2018 r. weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu cywilnego (dalej jako: „k.c.”) w zakresie przedawnienia roszczeń. Na wstępie należy wskazać, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Zgodnie z brzmieniem art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia roszczeń został wydłużony do końca danego roku kalendarzowego (tj. 31 grudnia danego roku), chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
 MIASTO GRUDZIĄDZ AKTUALNOŚCI - 2018-07-25 09:00:00

Jakie uprawnienia przysługują pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym?


Omówienie zagadnienia uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia pokrzywdzonego. Zgodnie z treścią art. 49 kodeksu postępowania karnego (dalej k.p.k.) jest to osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być również instytucja państwowa, samorządowa lub inna jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni (osoba poniżej 18 roku życia) albo jest on ubezwłasnowolniony, wówczas jego prawa wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje. W sytuacji gdy pokrzywdzony jest nieporadny (np. ze względu na wiek lub stan zdrowia), to także może być reprezentowany przez osobę, pod której pieczą pozostaje. Nadmienić wypada, iż po śmierci pokrzywdzonego jego prawa mogą wykonywać osoby najbliższe oraz osoby pozostające na jego utrzymaniu.  Osobą najbliższą w rozumieniu art. 115§11 kodeksu karnego (dalej k.k.) jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. W tym miejscu należy poczynić ogólną uwagę, iż pokrzywdzony może aktywnie uczestniczyć w postępowaniu przygotowawczym, jak i przed sądem, z zastrzeżeniem jednak, że odpowiednie wnioski będzie składał w terminach określonych przez prawo.
   [1] [2] [3] [4] [5]     >  >>

Licznik odwiedzin: 361 185