POWIAT LIPNOWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT LIPNOWSKI
PUNKTY


POWIAT LIPNOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-31 11:53:43

Prawo odstąpienia od umowy


Najbardziej znaczącym uprawnieniem, jakie przyznaje konsumentowi Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość jest prawo do odstąpienia od umowy w tzw. czasie do namysłu (ang. right of withdrawal).
POWIAT LIPNOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-18 09:00:21

Spotkanie z radcą prawnym


W ramach działań edukacyjnych w Powiecie Lipnowskim, w dniu 13.06.2018 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół w Radomicach. Spotkanie poprowadził radca prawny Piotr Grzelak. Tematem zajęć była nieodpłatna pomoc prawna, zawody prawnicze, odpowiedzialność cywilna i karna młodzieży, prawo w Internecie, dyskusja.
POWIAT LIPNOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 11:59:44

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Lipnie jest: Starosta Lipnowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Sierakowskiego 10B .
 
W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Lipnie za pomocą adresu e-mail: iod@lipnowski.powiat.pl lub telefonicznie pod numerem 54 288 66 39.POWIAT LIPNOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-26 08:22:13

Działania edukacyjne


W ramach działań edukacyjnych w Powiecie Lipnowskim w dniu 24.04.2018 roku odbyło się spotkanie z młodzieżą w SP w Wichowie. Spotkanie poprowadził radca prawny Piotr Grzelak. Tematem zajęć była m.in. Nieodpłatna Pomoc Prawna, zawody prawnicze oraz prawo w Internecie. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i przebiegało w miłej atmosferze. Ponadto udzielano odpowiedzi na indywidualne pytania słuchaczy.
POWIAT LIPNOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-07 12:25:51

Akt poświadczenia dziedziczenia


 Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza stanowi alternatywną, wobec postępowania sądowego, formę stwierdzenia nabycia praw do spadku i ma taką samą moc jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Na mocy art. 1025§1 kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.
POWIAT LIPNOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-03-14 08:25:28

„Warsztaty prawne” przeprowadzone dla uczniów Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące w Lipnie


W dniu 1 marca 2018 r. radca prawny/mediator Katarzyna Skarżyńska przeprowadziła „Warsztaty prawne” w których udział wzięła klasa trzecia o profilu matematyczno- fizycznym uczniowie Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące w Lipnie.Pierwsza część zajęć dotyczyła wprowadzenia uczestników w tematykę pojęć związanych z prawem, pojęcie prawa. Na podstawie kazusów przedstawionych uczniom mieli oni za zadanie przyporządkowanie poszczególnych spraw do odpowiednich dziedzin prawa.Uczestnicy w czasie swobodnej dyskusji zastanowili się wspólnie co to jest prawo, w jakich sytuacjach mamy kontakt z prawem. W następnej kolejności uczestnicy dokonali podziału na poszczególne gałęzie prawa.Druga część zajęć została poświęcona symulacji rozprawy sądowej w procesie karnym oraz cywilnym, zagadnieniom związanym z postępowaniem sądowym ogólnie. Przy okazji omówiona została tematyka mediacji, zasady postępowania mediacyjnego, przebieg mediacji oraz praktyczne wskazówki na temat mediacji i skutki zawarcia ugody mediacyjnej.Uczniowie w swobodnej dyskusji chętnie współpracowali z prowadzącą, zadawali pytania byli aktywni, a po przeprowadzeniu zajęć podziękowali za przekazane informacje.
POWIAT LIPNOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-02-26 09:28:02

Edukacja Prawna


W ramach prowadzonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu Lipnowskiego, w dniu 22 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie z seniorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” w Dobrzyniu nad Wisłą, które poprowadził radca prawny Piotr Grzelak. Słuchacze zapoznali się z panującymi zasadami funkcjonowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Tematyką spotkania było prawo konsumenta. Na koniec zajęć pojawiła się dyskusja, każdy z uczestników zadawał pytania, na które prowadzący chętnie odpowiadał.
POWIAT LIPNOWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-12-15 13:05:04

Rękojmia


Rękojmia jest sposobem dochodzenia roszczeń przez kupującego względem sprzedającego, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmia jest podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta i trybem dochodzenia przez niego odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i do niego należy skierować reklamację. Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Rękojmią objęte są wszystkie towary (produkty) konsumpcyjne. 
POWIAT LIPNOWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-07-21 10:05:30

Testament


Powołanie spadkobiercy do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości bądź części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie do całości bądź części spadku albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (czyli nie jest osobą małoletnią bądź częściowo/całkowicie ubezwłasnowolnioną), ma prawo rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci przez testament, w którym powoła do całości lub części spadku jedną lub kilka osób.
POWIAT LIPNOWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-07-13 10:50:00

Zagrożenia w sieci


W ramach prowadzonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu Lipnowskiego, w dniu 20 czerwca 2017 roku odbyły się warsztaty dla młodzieży - uczniów Gimnazjum Publicznego nr 1 w Lipnie. Spotkanie przeprowadziła radca prawny Martyna Ostrowieńska-Ilnicka. W warsztatach udział wzięli uczniowie w wieku 16 lat. Młodzież podczas trwania warsztatów chętnie brała udział w dyskusji i wykazywała zainteresowanie przedmiotem warsztatów. 
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 255 669