wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT NOWOMIEJSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT NOWOMIEJSKI
PUNKTY


POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-10 12:30:33

Niezbędnik dla osób poszukujących pomocy prawnej. Adwokat, radca prawny, prawnik – różnice.


Czy radca prawny może występować przed sądem?”, „Czy radca prawny może być obrońcą w sprawie karnej?”, „Czy radca prawny zostaje kiedyś adwokatem?”. Wielu radców prawnych i aplikantów radcowskich na co dzień spotyka się z tymi pytaniami. Świadczą one o tym, jak trudno potencjalnym klientom odnaleźć się w prawniczym świecie.

O ile wszyscy wiedza kim jest prawnik, to mało kto jednak potrafi podać różnicę pomiędzy prawnikiem, adwokatem, radcą prawnym , a niekiedy i notariuszem. Nazwy tych zawodów są często używane zamiennie, co jest w wielu przypadkach błędem.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2018-11-15 00:00:00

Działania edukacyjne w Mszanowie


W dniu 8 listopada 2018 r. w Mszanowie odbyło się spotkanie edukacyjne
z seniorami należącymi do tzw. Koła Seniorów w Mszanowie.

 Na spotkaniu omówiono temat testamentu, w szczególności jego rodzaje oraz jak sporządzić ważny testament. Ponadto poruszono temat spadkobrania, a więc jak najkorzystniej rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Wykład poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania uczestników dotyczące tematu spotkania.
 POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2018-11-09 11:51:48

CZY RODZICE ODPOWIADAJĄ ZA DŁUGI SWOICH DOROSŁYCH DZIECI?


Czytając Biblię dowiadujemy się m.in., że „syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca ani ojciec - za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, występek zaś występnego na niego spadnie” (Ez 18, 20). Wobec ponad tysiącletniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce, do której przywiązana jest większość obywateli naszego kraju, należałoby spodziewać się, że przesłanie Pisma Świętego wyrażone w przywołanym fragmencie Księgi Ezechiela trwale odcisnęło się w naszej świadomości - i to niezależnie od stanu prawnego obowiązującego w Polsce w danym momencie jej burzliwej historii.

 
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2018-10-25 07:54:55

Działania edukacyjne w Mszanowie


W dniu 22 października 2018 r. zostało przeprowadzone spotkanie edukacyjne w Mszanowie (pow. nowomiejski) z seniorami. Prelekcję poprowadziła r.pr. Anna Licznerska. W trakcie spotkania omówiono tematykę "Upadłość konsumencka", rozdano materiały ZTN dotyczące upadłości konsumenckiej oraz ulotki z informacją o nieodpłatnej pomocy prawnej. Następnie odpowiadano na pytania prawne uczestników spotkania dotyczące zarówno tematu wykładu jak i różnych dziedzin prawa.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-19 12:09:51

Działania edukacyjne w Nowym Grodzicznie


W dniu 17 września 2018 r. w Nowym Grodzicznie odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami. Zajęcia poprowadziła r.pr. Anna Licznerska. Tematem spotkania było zagadnienie "Upadłość konsumencka - czym jest, konsekwencje ogłoszenia upadłości, kto i kiedy może złożyć wniosek." Na koniec zostały rozdane ulotki dotyczące ww. zagadnienia wraz z informacją o lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie nowomiejskim.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-09 10:00:00

„Przemoc w rodzinie – jak uzyskać pomoc (Niebieska Karta)”


Czym jest przemoc w rodzinie i jakie prawa przysługują ofierze

 Definicję przemocy w rodzinie zawiera ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2015.1390). Zgodnie z nią przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-10 11:48:54

Demokracja, system polityczny, czy nakłada na nas obowiązek udziału w wyborach i referendach?


Słowo demokracja pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos– władza. Demokracja jest formą ustroju politycznego, w której obywatele ( demos - naród) sprawują rządy (kratos) bezpośrednio albo też za pomocą wybranych przez siebie przedstawicieli. Według tak rozumianej definicji podmiotem ustroju demokratycznego jest naród, czyli zbiorowość wszystkich obywateli danego państwa. Ona to ustanawiając swoich przedstawicieli lub też wypowiadając się w sposób bezpośredni, kształtuje porządek polityczny i społeczny, ustanawia prawa i je egzekwuje. Termin „demokracja” prawdopodobnie pojawił się użyciu w V wieku p.n.e. Przyjmuje się, że po raz pierwszy zastosował go grecki historyk Herodot.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-19 11:41:40

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia


Jedną z form zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca nie ma statusu pracownika, a jego prawa i obowiązki regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia zawartej umowy zlecenia. Decydując się na zatrudnienie cywilnoprawne, warto znać swoje prawa i obowiązki. Najważniejsze z nich zostaną przedstawione poniżej.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 08:53:15

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Nowomiejski, z siedzibą w Starostwie Powiatowym, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, adres e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:  iod@powiat-nowomiejski.pl.
POWIAT NOWOMIEJSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-07 10:03:48

Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku


Zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Dla spadkobiercy dzień powołania będzie to w zasadzie dzień, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy lub dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym.
   [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 465 220