POWIAT RYPIŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT RYPIŃSKI
PUNKTY


POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-17 09:20:58

Jak uniknąć długów spadkowych?


Instytucją pozwalająca uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe jest odrzucenie spadku. Odrzucenie spadku ma również wpływ na układ dziedziczenia co umożliwia stosunkowo niskim kosztem przekazać swój udział spadkowy pozostałym spadkobiercom.
POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 09:19:02

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Rypiński mający swoją siedzibę w Rypinie ul. Warszawska 38 w imieniu, którego występuje Starosta Rypiński. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: ido@powiatrypinski.pl.
POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-16 09:05:35

Ubezwłasnowolnienie


Ubezwłasnowolnienie można najprościej zdefiniować jako całkowite lub częściowe pozbawienie osoby fizycznej (czyli każdego człowieka) zdolności do czynności prawnych, czyli do świadomych i zgodnych z przepisami prawa zachowań, które zmierzają do wywołania określonych skutków prawnych, do których dochodzi wskutek składania odpowiednich oświadczeń woli (czyli przejawu, uzewnętrznienia tego, co dana osoba chce zrobić), składających się na treść czynności prawnej.
POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-16 08:35:38

Działania edukacyjne


W dniu 7 marca 2018 roku zostały przeprowadzone działania edukacyjne w Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu. Prelekcje przeprowadziła r.pr. Magdalena Sawicka, która reprezentuje ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE w BrusachSpotkanie obejmowało poradnictwo indywidualne oraz tematykę dotyczącą prawa spadkowego. Zajęcia były zorganizowane w profesionalny sposób, miały wysoki poziom merytoryczny oraz przebiegały w miłej atmosferze.
POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-12 13:36:35

Czym jest demokracja i komu ma służyć


Jest takie jedno przysłowie, które ma zastosowanie do naszych czasów. Drzazgę w oku bliźniego dostrzegasz, a belki w swoim nie widzisz. Narzekamy, że od kilkunastu lat nasza demokracją jest niszczona, ba nawet ustaliśmy wszyscy, kto ją niszczy. Czy aby na pewno należy obciążyć tym ciężarem polityków? Prawo cywilne ma taki artykuł o przyczynianiu się do powstania szkody. Sąd oceniając rozmiary szkody bierze pod uwagę okoliczność, że poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. Innymi słowy może oddalić powództwo, gdy Sąd dojdzie do wniosku, że szkoda nastąpiła z winy poszkodowanego.
POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-06 10:55:02

Spotkanie z radcą prawnym


W ramach prowadzonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu Rypińskiego, w dniu 5 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rypinie. Zajęcia przeprowadził r.pr. p. Remigiusz Sawicki. Dotyczył on tematyki odstąpienia od umowy zawieranej na odległość. Po prezentacji wraz z uczestnikami wykładu rozmawiano o dotyczących ich problemach prawnych. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i przebiegało w miłej atmosferze.
POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-12-15 14:14:10

Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo Polskie na przykładzie Leasingu


Wprowadzenie

Prawo Unii Europejskiej, analogicznie jak prawo międzynarodowe, jest wytworem kultury „Zachodu”. Od chwili wydania słynnych orzeczeń przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie van Gend en Loos (1963) i Costa v. ENEL (1964) przewodnia rolę pełni pogląd aprobujący ujmowanie prawa Unii Europejskiej jako autonomicznego porządku prawnego, który pod względem treściowym i strukturalnym zawiera istotne różnice wyróżniające od prawa międzynarodowego oraz systemów prawa wewnętrznego państw europejskich. Wyjątkowy charakter tego porządku prawnego oddaje fakt, że z jednej strony prawo Unii Europejskiej, analogicznie jak prawo międzynarodowe, reguluje stosunki między państwami,
z drugiej zaś strony jego podmiotami są także osoby fizyczne oraz różnego rodzaju inne organizacje, korporacje i zrzeszenia, co jest cechą charakterystyczną dla systemów prawa wewnętrznego. Dokonując uproszczenia, można stwierdzić, że unijne prawo pierwotne ma charakter traktatowy, podczas gdy prawo wtórne powstaje w drodze jednostronnych decyzji organów unijnych. W związku z powyższym można stwierdzić, że prawo Unii Europejskiej stanowi konglomerat elementów osobliwych dla prawa międzynarodowego i wewnętrznego.
POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-06-08 15:14:32

Zmiany w prawie do urlopu wypoczynkowego.


Od 1 stycznia zmieniły się również przepisy regulujące nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego za sprawą art. 5 ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 2138). Nowelizuje on art. 155(2), 165 i 166 kodeksu pracy.

POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-04-12 10:12:31

Spotkanie dla seniorów


W dniu 07.04.2017 r. w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Rypinie, ul. Kościuszki 17A odbył się wykład edukacyjny „Prawo spadkowe” poprowadzony przez radcę prawnego Magdalenę Sawicką.
POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2017-04-11 10:00:00

Co zrobić, gdy nie kwalifikujesz się na nieodpłatną pomoc prawną?


Przypominamy Państwu, co można zrobić, gdy ktoś nie kwalifikuje się do nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych mogą skorzystać z pomocy:
- Biur Porad Obywatelskich - zbpo.org.pl
- Uniwersyteckich Poradni Prawnych - fupp.org.pl

Uwaga: nadal istnieje możliwość uzyskania darmowej porady internetowej. Z bezpłatnych porad internetowych może skorzystać każdy, również osoby niekwalifikujące się na nieodpłatną pomoc prawną. Wystarczy wejść na stronę: Darmowe porady internetowe i zadać pytanie.

 
    [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 255 644