wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT RYPIŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT RYPIŃSKI
PUNKTY


POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 10:00:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019


Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Rypińskiego. 


POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-19 12:40:23

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie nieczynny. 

Z porad będzie można skorzystać w piątek 21 grudnia w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-17 09:20:58

Jak uniknąć długów spadkowych?


Instytucją pozwalająca uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe jest odrzucenie spadku. Odrzucenie spadku ma również wpływ na układ dziedziczenia co umożliwia stosunkowo niskim kosztem przekazać swój udział spadkowy pozostałym spadkobiercom.
POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-21 14:00:00

Jak chronić swój wizerunek?


Wizerunek zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego należy do dóbr osobistych. Jest także chroniony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednakże brak w polskim prawie jego definicji. W celu ustalenia co to jest wizerunek i co się na niego składa musimy sięgnąć do orzecznictwa sądowego.Przez pojęcie wizerunku należy rozumieć każdą podobiznę bez względu na technikę wykonania, a więc fotografię, rysunek, wycinankę sylwetki, film, przekaz telewizyjny bądź przekaz wideo, a zatem jest nim niewątpliwie zdjęcie. (LEX nr 1747243 - wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 2015 r.). W innym orzeczeniu czytamy: Na wizerunek w rozumieniu przepisów składa się ogół zewnętrznych cech, które charakteryzują daną osobę. Innymi słowy, wizerunek definiowany jest jako wygląd człowieka, jego podobizna, jego obraz fizyczny. (LEX nr 1755241 - wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. ).
POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-24 10:00:00

Świadectwo pracy - jakie obowiązki ma pracodawca?


Przepisy kodeksu pracy w sposób jednoznaczny nakazują pracodawcy wydanie niezwłocznie pracownikowi świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależnić wydanie świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się z nim pracownika. Termin „niezwłocznie” oznacza obowiązek wydania świadectwa pracy przez pracodawcę bez zbędnej zwłoki. Tym samym, gdy wystąpiły okoliczności, które uniemożliwiły pracodawcy wydanie świadectwa pracy niezwłocznie po rozwiązaniu lub zakończeniu stosunku pracy, np. choroba, to wówczas będzie on zobowiązany do wydania stosownego dokumentu pracownikowi po ustaniu przyczyn, które wcześniej były powodem braku możności wydania świadectwa pracy. Jednocześnie należy wskazać, iż gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na czas określony, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów.POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-11 10:00:00

Rękojmia


Rękojmia jest sposobem dochodzenia roszczeń przez kupującego względem sprzedającego, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmia jest podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta i trybem dochodzenia przez niego odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i do niego należy skierować reklamację. Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Rękojmią objęte są wszystkie towary (produkty) konsumpcyjne. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny ma wady.POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 09:19:02

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Rypiński mający swoją siedzibę w Rypinie ul. Warszawska 38 w imieniu, którego występuje Starosta Rypiński. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: ido@powiatrypinski.pl.
POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-16 09:05:35

Ubezwłasnowolnienie


Ubezwłasnowolnienie można najprościej zdefiniować jako całkowite lub częściowe pozbawienie osoby fizycznej (czyli każdego człowieka) zdolności do czynności prawnych, czyli do świadomych i zgodnych z przepisami prawa zachowań, które zmierzają do wywołania określonych skutków prawnych, do których dochodzi wskutek składania odpowiednich oświadczeń woli (czyli przejawu, uzewnętrznienia tego, co dana osoba chce zrobić), składających się na treść czynności prawnej.
POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-16 08:35:38

Działania edukacyjne


W dniu 7 marca 2018 roku zostały przeprowadzone działania edukacyjne w Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu. Prelekcje przeprowadziła r.pr. Magdalena Sawicka, która reprezentuje ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE w BrusachSpotkanie obejmowało poradnictwo indywidualne oraz tematykę dotyczącą prawa spadkowego. Zajęcia były zorganizowane w profesionalny sposób, miały wysoki poziom merytoryczny oraz przebiegały w miłej atmosferze.
POWIAT RYPIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-12 13:36:35

Czym jest demokracja i komu ma służyć


Jest takie jedno przysłowie, które ma zastosowanie do naszych czasów. Drzazgę w oku bliźniego dostrzegasz, a belki w swoim nie widzisz. Narzekamy, że od kilkunastu lat nasza demokracją jest niszczona, ba nawet ustaliśmy wszyscy, kto ją niszczy. Czy aby na pewno należy obciążyć tym ciężarem polityków? Prawo cywilne ma taki artykuł o przyczynianiu się do powstania szkody. Sąd oceniając rozmiary szkody bierze pod uwagę okoliczność, że poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. Innymi słowy może oddalić powództwo, gdy Sąd dojdzie do wniosku, że szkoda nastąpiła z winy poszkodowanego.
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 610 346