POWIAT SZCZECINECKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT SZCZECINECKI
PUNKTY


POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2019-03-08 12:27:50

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo! 

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 08 marca 2019r. punkt nieodpłatnych porad prawnych w Barwicach będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać we wtorek 12 marca 2019r. w godzinach od 15.00 do 19.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 
POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-20 11:50:41

Działanie edukacyjne


W dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się działanie edukacyjne dla grupy podopiecznych MOPS w Szczecinku, jak również Aktywnych Seniorów Miasta Szczecinek. Wykład poprowadziła adwokat Małgorzata Radej.

Tematem wykładu były mediacje. Omówiono m.in. zasady, tryb oraz znaczenie prawne mediacji.

W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania uczestników dotyczące tematu spotkania.

 
POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-20 11:45:01

Spotkanie edukacyjne


W dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie z osobami korzystającymi z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku i podopiecznymi Ośrodka. Wykład poprowadziła adwokat Małgorzata Radej.
 
Temat spotkania dotyczył edukacji prawnej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, prawa do pomocy w postępowaniu sądowym, zwolnienia od kosztów sądowych, uzyskania pełnomocnika z urzędu oraz przede wszystkim Prawa Rodzinnego (alimenty, rozwody, władza rodzicielska, kontakty).
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania uczestników dotyczące tematu spotkania.POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-10 12:00:00

Działanie edukacyjne w Szczecinku


W dniu 5 grudnia 2018 r. w Szczecinku przeprowadzone zostały wykłady dla Aktywnych Seniorów Miasta Szczecinek i osób objętych pomocą Funduszu Tratwa Szczecinek. Wykłady poprowadziła radca prawny Małgorzata Radej.
 
Pierwsza część wykładów odnosiła się do zagadnień edukacji prawnej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, prawa do pomocy w postępowaniu sądowym, zwolnienia od kosztów sądowych, uzyskania pełnomocnika z urzędu.
 
W dalszej kolejności przeprowadzono wykład połączony z prezentacją na temat Prawa Spadkowego. Ponadto zapoznano uczestników spotkania z wzorami pism procesowych.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie nawiązano dyskusję z uczestnikami oraz udzielono odpowiedzi na zapytania.POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-07 13:00:00

Spotkanie edukacyjne w Szczecinku


W dniu 4 grudnia 2018 r. w siedzibie Fundacji MRS w Szczecinku przeprowadzone zostały warsztaty połączone z wykładem dla osób niepełnosprawnych objętych pomocą i wsparciem przez Fundację MRS. Wykład poprowadziła radca prawny Małgorzata Radej.
 
Tematem spotkania były prawa osób niepełnosprawnych w świetle Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zapoznano uczestników z edukację prawną w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania uczestników dotyczące wspomnianego tematu.POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-13 14:00:00

Co może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę?


Pracodawca formułując przyczynę wypowiedzenia powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że: przyczyna wypowiedzenia musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa. Wyrok SN z dnia 14 maja 1999 r., I PKN 47/99; stanowi, iż „warunek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy spełniony jest wówczas, gdy pracodawca wskazuje w uzasadnieniu fakty i rzeczowe okoliczności dotyczące osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń, także niezależnych od niego, mających wpływ na decyzję pracodawcy”.POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-24 10:00:00

Zwolnienie osób fizycznych od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych


Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. - o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623 )osoba fizyczna może się domagać zwolnienia od kosztów sądowych jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Osoby ubiegające się o zwolnienie od kosztów muszą dołączyć do wniosku oświadczenie, które obejmuje szczegółowe dane o ich stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Najlepiej jeżeli dane te zostaną udowodnione za pomocą stosownych dokumentów tj. decyzją o przyznaniu emerytury, zaświadczeniem o zarobkach. W miarę możliwości należy również załączyć potwierdzenia dokonywanych wydatków. Oświadczenie to musi być sporządzone według wzoru, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. poz. 366. Można je otrzymać w każdym sądzie lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:
 POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-08 12:00:00

Zachowek - osoby uprawnione


Zachowek to uprawnienie, które ma na celu ochronę osób najbliższych, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie sporządzonym przez spadkodawcę. Innymi słowy zostali pozbawieni jakiegokolwiek udziału w spadku. W takim stanie rzeczy osoby te mogą domagać się wypłacenia od spadkobierców zachowku. Należy pamiętać, że zachowek jest świadczeniem pieniężnym i stanowi określony kwotowo ułamek wartość udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy ustawowemu w przypadku dziedziczenia ustawowego.
POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-25 10:00:00

"Niebieska karta" dla ofiar przemocy w rodzinie


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ofiary przemocy domowej nie są pozbawione pomocy i ochrony. Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostały powołane zespoły interdyscyplinarne realizujące procedurę „Niebieskie Karty”, której szczegóły określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".
POWIAT SZCZECINECKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-19 10:11:04

ZMIANA GODZIN UDZIELANIA PORAD


Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dnia 16 lipca  2018 roku, punkt nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Szczecineckiego będzie czynny według następującego harmonogramu: 

PONIEDZIAŁEK:   10.00 - 17.00,
CZWARTEK:           10.00 - 16.00,
PIĄTEK:                     9.00 - 16.00.


http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/53/punkty_powiat_szczecinecki.html

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych ! 
   [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 361 143