wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1
AKTUALNOŚCI
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1
PUNKTY


POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-12-07 13:00:00

Spotkanie edukacyjne w Szczecinku


W dniu 4 grudnia 2018 r. w siedzibie Fundacji MRS w Szczecinku przeprowadzone zostały warsztaty połączone z wykładem dla osób niepełnosprawnych objętych pomocą i wsparciem przez Fundację MRS. Wykład poprowadziła radca prawny Małgorzata Radej.
 
Tematem spotkania były prawa osób niepełnosprawnych w świetle Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zapoznano uczestników z edukację prawną w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania uczestników dotyczące wspomnianego tematu.POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-09-13 14:00:00

Co może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę?


Pracodawca formułując przyczynę wypowiedzenia powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że: przyczyna wypowiedzenia musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa. Wyrok SN z dnia 14 maja 1999 r., I PKN 47/99; stanowi, iż „warunek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy spełniony jest wówczas, gdy pracodawca wskazuje w uzasadnieniu fakty i rzeczowe okoliczności dotyczące osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń, także niezależnych od niego, mających wpływ na decyzję pracodawcy”.POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-08-24 10:00:00

Zwolnienie osób fizycznych od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych


Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. - o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623 )osoba fizyczna może się domagać zwolnienia od kosztów sądowych jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Osoby ubiegające się o zwolnienie od kosztów muszą dołączyć do wniosku oświadczenie, które obejmuje szczegółowe dane o ich stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Najlepiej jeżeli dane te zostaną udowodnione za pomocą stosownych dokumentów tj. decyzją o przyznaniu emerytury, zaświadczeniem o zarobkach. W miarę możliwości należy również załączyć potwierdzenia dokonywanych wydatków. Oświadczenie to musi być sporządzone według wzoru, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. poz. 366. Można je otrzymać w każdym sądzie lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:
 POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-08-08 12:00:00

Zachowek - osoby uprawnione


Zachowek to uprawnienie, które ma na celu ochronę osób najbliższych, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie sporządzonym przez spadkodawcę. Innymi słowy zostali pozbawieni jakiegokolwiek udziału w spadku. W takim stanie rzeczy osoby te mogą domagać się wypłacenia od spadkobierców zachowku. Należy pamiętać, że zachowek jest świadczeniem pieniężnym i stanowi określony kwotowo ułamek wartość udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy ustawowemu w przypadku dziedziczenia ustawowego.
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-07-25 10:00:00

"Niebieska karta" dla ofiar przemocy w rodzinie


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ofiary przemocy domowej nie są pozbawione pomocy i ochrony. Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostały powołane zespoły interdyscyplinarne realizujące procedurę „Niebieskie Karty”, której szczegóły określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-07-19 10:11:04

ZMIANA GODZIN UDZIELANIA PORAD


Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dnia 16 lipca  2018 roku, punkt nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Szczecineckiego będzie czynny według następującego harmonogramu: 

PONIEDZIAŁEK:   10.00 - 17.00,
CZWARTEK:           10.00 - 16.00,
PIĄTEK:                     9.00 - 16.00.


http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/53/punkty_powiat_szczecinecki.html

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych ! 
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-07-16 09:00:00

Mity prawne związane z dziedziczeniem


Przeciętny człowiek niemalże każdego dnia wchodzi w liczne relacje cywilnoprawne z innymi podmiotami. Przeważnie jednak nie uświadamia sobie doniosłości prawnej swojego postępowania, a nawet nie przywiązuje do niej jakiejkolwiek wagi. Z punktu widzenia życia codziennego najpewniej tylko nieliczni, kupując bilet na tramwaj, myślą o tym, że właśnie zawierają umowę sprzedaży. Prawdopodobnie jeszcze mniej osób, wsiadając do tramwaju i kasując bilet, świadomie zawiera umowę przewozu. Chociaż ludzie nieustannie, w sposób nie w pełni uświadomiony, uczestniczą w obrocie prawnym (co ciekawe –przeważnie postępując przy tym w sposób zgodny z przepisami ustaw, których jednak de facto nie znają albo znają je fragmentarycznie), przeciętny „nieprawnik” tylko wyjątkowo dostrzega potrzebę ujęcia swojej sytuacji życiowej w ramy konkretnych norm prawnych i poszukuje w tym zakresie odpowiedzi czy wskazówki. Niewątpliwie jedną z takich nadzwyczajnych okoliczności, które skłaniają ludzi do świadomego ujęcia własnego życia w kategorie prawne, jest nieuchronność przemijania. Dlatego z natury rzeczy zdecydowana większość osób albo już zetknęła się w jakimś stopniu z prawem spadkowym albo się z nim dopiero zetknie. W związku z tym w świadomości społecznej funkcjonuje wiele twierdzeń na temat dziedziczenia, łączących w sobie elementy prawdy, uproszczeń i przekłamań. Poniżej niektóre z nich.
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-06-30 10:00:00

Obowiązek alimentacyjny


Alimenty stanowią obligatoryjne świadczenia, co do zasady pieniężne, wypłacane regularnie, przeważnie w okresach miesięcznych, na rzecz osób niezdolnych do samodzielnego zapewnienia własnego utrzymania. Obowiązek alimentacyjny określają przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w tytule II, dziale III. Przepis art 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w inii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obejmuje powinność dostarczenia środków utrzymania oraz, w miarę potrzeby, środków wychowania osobie uprawnionej
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-06-19 12:15:57

Jakie dowody w sprawie o rozwód?


Na wstępie trzeba zacząć od tego, że dowód w sprawie sądowej musi być przede wszystkim prawidłowo zgłoszony, by sąd go przyjął. Co to oznacza? Wniosek dowodowy składany w sprawie rozwodowej należy oznaczyć (np. w przypadku dowodu z przesłuchania świadków należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania świadka), a następnie opisać na jaką okoliczność go powołujemy.
POWIAT SZCZECINECKI - Punkt nr 1 AKTUALNOŚCI - 2018-06-07 09:00:00

Jakie zagrożenia w sieci czyhają na dzieci i młodzież?


Jak wygląda życie bez Internetu? W dzisiejszych czasach coraz ciężej odpowiedzieć na to pytanie, bowiem nasze życie w znacznej mierze przeniosło się w świat wirtualny. Z Internetu korzystamy na co dzień poszukując informacji, rozrywki, komunikując się czy robiąc zakupy. Ale czy Internet to sama radość? Otóż nie. W jego otchłani kryje się wiele zagrożeń, na które szczególnie narażone są dzieci i młodzież.

Wirtualna rzeczywistość kryje w sobie liczne zagrożenia z niej płynące, do których w odniesieniu do najmłodszych użytkowników zaliczyć można w szczególności:

- niewłaściwe treści,

- cyberprzemoc,

- niebezpieczne kontakty,

- łamanie prawa,

- uzależnienie od Internetu,

- zakupy.
<<  <    [1] [2] [3] [4] [5]     >  >>

Licznik odwiedzin: 735 527