POWIAT STAROGARDZKI Czarna Woda
AKTUALNOŚCI
POWIAT STAROGARDZKI Czarna Woda
PUNKTY


POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-09-17 12:00:29

Prawa i obowiązki po zatrudnieniu na umowie zlecenia


Jedną z form zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca nie ma statusu pracownika, a jego prawa i obowiązki regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia zawartej umowy zlecenia. Decydując się na zatrudnienie cywilnoprawne, warto znać swoje prawa i obowiązki. Najważniejsze z nich zostaną przedstawione poniżej.
POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-07-31 08:29:21

Zmiana godzin udzielania porad


Szanowni Państwo !
Informujemy, iż punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w dniach 31.07.(wtorek), 01.08.(środa), 02.08.2018r. (czwartek) będzie czynny w godzinach 12:00 - 16:00. POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-07-23 10:06:18

Zmiana godzin udzielania porad


Szanowni Państwo !
Informujemy, iż punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 24.07.2018 r. (wtorek) będzie czynny w godzinach 9:00 - 13:00. POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 09:02:39

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
Administratorem danych osobowych jest Powiat Starogardzki reprezentowany przez Starostę Starogardzkiego lub Starosta Starogardzki (o ile wskazują na to przepisy szczegółowe), ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański, starostwo@powiatstarogard.pl.
 
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

-drogą elektroniczną: iod@powiatstarogard.pl 
-telefonicznie: +48 58 767 35 67
-osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 17.


POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2018-04-03 14:16:53

Zasiedzenie nieruchomości


Zasiedzenie nieruchomości to nabycie prawa własności cudzej nieruchomości wskutek posiadania przez określony czas. Zgodnie z art. 172 § 1 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Natomiast zgodnie z art. 172 § 2 kc po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. 
POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2017-12-28 08:02:32

Edukacja prawna w Czarnej Wodzie


W grudniu odbyła się promocja Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, zostali nimi objęci pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie. W pierwszej kolejności omówione zostały postępy we wspólnie prowadzonych sprawach. Ponadto najczęściej pojawiające się problemy oraz kwestie związane z prawidłowym formułowaniem pism i wniosków do Sądu oraz innych organów. Kwestie zapobiegania nadużyciom przez skonfliktowane strony w zakresie procedury tzw. „niebieskiej karty”. W dalszej części szkolenie omówione zostało postępowanie zabezpieczające oraz przeprowadzone zostały ćwiczenia ze sposobu formułowania wniosku i prawidłowego jego uzasadniania. Na szkoleniu zaproponowano przeprowadzenie w połowie 2018 roku we współpracy z MOPS szkolenia dla mieszkańców gminy z zakresy prawa rodzinnego, zwłaszcza władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów, miejsca zamieszkania dziecka, czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, wspólności małżeńskiej majątkowej oraz przedstawienia korzyści pozasądowego rozwiązywania sporów w kwestiach konfliktowych dotyczących spraw związanych z małoletnimi.   
POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2017-10-16 14:41:07

Zwolnienie osób fizycznych od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych


Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. - o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623 )osoba fizyczna może się domagać zwolnienia od kosztów sądowych jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Osoby ubiegające się o zwolnienie od kosztów muszą dołączyć do wniosku oświadczenie, które obejmuje szczegółowe dane o ich stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Najlepiej jeżeli dane te zostaną udowodnione za pomocą stosownych dokumentów tj. decyzją o przyznaniu emerytury, zaświadczeniem o zarobkach. W miarę możliwości należy również załączyć potwierdzenia dokonywanych wydatków. Oświadczenie to musi być sporządzone według wzoru, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. poz. 366. 
POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2017-09-15 15:33:15

Polecamy artykuł P. r.pr. Marty Wilkońskiej na temat: "Mitów Prawnych", czyli fałszywych i nie do końca prawdziwych stereotypów funkcjonujących w świadomości społecznej.


Jednym z celów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 
2015 r., poz. 1255 ze zm.) jest podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Aktywność taka wydaje się uzasadniona już choćby z tego powodu, że w świadomości społecznej funkcjonuje wiele – można by rzec – „mitów prawnych”. Poniżej przykłady kilku z nich.

Trzeba jednak pamiętać, że przedstawione uwagi adresowane są przede wszystkim do „nieprawników”, dlatego zostały ujęte w sposób dalece odbiegający od standardów obowiązujących w literaturze profesjonalnej. Nie powinny więc zostać potraktowane jako rzeczowe przedstawienie danego zagadnienia prawnego, a tym bardziej jako poradnictwo w konkretnej sprawie. Przeciwnie, celem tego opracowania jest wyłącznie zwrócenie uwagi odbiorcy na niedoskonałość potocznej wiedzy prawnej i zainspirowanie go do zaangażowania w swoje sprawy profesjonalistów, w tym działających na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2017-07-20 13:55:09

Nakaz zapłaty na rzecz firmy windykacyjnej i co dalej?


Wielokrotnie zdarza się, że potrzebując pomocy finansowej kierujemy swe kroki do instytucji finansowych – banków, SKOK-ów. W życiu układa się różnie i nie zawsze jesteśmy w stanie spłacić zaciągnięty kredyt czy pożyczkę. Bywa, że z czasem zapominamy, iż posiadamy zadłużenie wobec banku czy SKOK-u. 
POWIAT STAROGARDZKI - Czarna Woda AKTUALNOŚCI - 2017-07-05 10:08:06

Działania edukacyjne


W czerwcu zostało przeprowadzone spotkanie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim. Szkolenie to dotyczyło wchodzących w dniu 17 czerwca zmian w prawie administracyjnym. W szkoleniu wzięli udział zarówno pracownicy urzędu miasta jak również zainteresowani mieszkańcy. Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki. Pierwszy obejmował przedstawienie w formie wykładowej nowych instytucji, najistotniejszych zmian oraz ich znaczenia dla stron postępowania administracyjnego ze szczególnych uwzględnieniem możliwych sposobów szybszego zakończenia sprawy administracyjnej. Drugą część szkolenia stanowił panel dyskusyjny. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami. Mieszkańcy mieli również możliwość podzielenia się z urzędnikami swoimi spostrzeżeniami i uwagami co do swoich dotychczasowych styczności z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.
   [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 255 649