POWIAT BRODNICKI Brodnica
AKTUALNOŚCI
POWIAT BRODNICKI Brodnica
PUNKTY


POWIAT BRODNICKI - Brodnica AKTUALNOŚCI - 2018-09-12 13:48:12

Istotne rzeczy, które powinnaś wiedzieć będąc w ciąży


1) Prawo ciężarnej do planu porodu i planu opieki przedporodowej

Masz prawo sporządzić plan porodu i plan opieki przedporodowej, w którym określisz swoje oczekiwania co do samego porodu. Plan ten sporządza się wraz z osobą, która prowadzi ciąże. Dokument powinien być dołączony do dokumentacji, a personel medyczny powinien się z nim zapoznać oraz omówić  z Tobą szczegóły. Jest to Twoje prawo więc dlaczego z niego nie skorzystać skoro dzięki temu będziesz bardziej doinformowana. Osoba sprawująca opiekę przedporodową powinna przekazać ciężarnej kopię planu opieki przedporodowej
POWIAT BRODNICKI - Brodnica AKTUALNOŚCI - 2018-08-09 11:00:00

Zasady rejestracji do lekarza specjalisty


Przepisy dotyczące ochrony zdrowia budzą bardzo wiele wątpliwości osób korzystających ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Dostęp do lekarzy specjalistów jest ograniczony nie tylko przez czas oczekiwania na wizytę, ale i przez konieczność dostarczenia skierowania. Warto poznać zasady rejestracji, żeby móc skorzystać z przysługujących uprawnień.POWIAT BRODNICKI - Brodnica AKTUALNOŚCI - 2018-06-13 10:00:00

Co kupujący wiedzieć powinien - rękojmia


Rękojmia jest sposobem dochodzenia roszczeń przez kupującego względem sprzedającego, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmia jest podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta i trybem dochodzenia przez niego odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i do niego należy skierować reklamację. Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Rękojmią objęte są wszystkie towary (produkty) konsumpcyjne.
POWIAT BRODNICKI - Brodnica AKTUALNOŚCI - 2018-06-07 09:00:00

Wpływ prawa UE na prawo Polskie


Prawo Unii Europejskiej, analogicznie jak prawo międzynarodowe, jest wytworem kultury „Zachodu”. Od chwili wydania słynnych orzeczeń przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie van Gend en Loos (1963) i Costa v. ENEL (1964) przewodnia rolę pełni pogląd aprobujący ujmowanie prawa Unii Europejskiej jako autonomicznego porządku prawnego, który pod względem treściowym i strukturalnym zawiera istotne różnice wyróżniające od prawa międzynarodowego oraz systemów prawa wewnętrznego państw europejskich. Wyjątkowy charakter tego porządku prawnego oddaje fakt, że z jednej strony prawo Unii Europejskiej, analogicznie jak prawo międzynarodowe, reguluje stosunki między państwami, z drugiej zaś strony jego podmiotami są także osoby fizyczne oraz różnego rodzaju inne organizacje, korporacje i zrzeszenia, co jest cechą charakterystyczną dla systemów prawa wewnętrznego. Dokonując uproszczenia, można stwierdzić, że unijne prawo pierwotne ma charakter traktatowy, podczas gdy prawo wtórne powstaje w drodze jednostronnych decyzji organów unijnych. W związku z powyższym można stwierdzić, że prawo Unii Europejskiej stanowi konglomerat elementów osobliwych dla prawa międzynarodowego i wewnętrznego.
POWIAT BRODNICKI - Brodnica AKTUALNOŚCI - 2018-05-28 09:32:32

Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku


Zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Dla spadkobiercy dzień powołania będzie to w zasadzie dzień, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy lub dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym.
POWIAT BRODNICKI - Brodnica AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 08:01:39

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87- 300 Brodnica.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym – Pan Tomasz Thiel, kontakt.: e-mail: tomasz.thiel@brodnica.com.pl lub telefon 564950818.
POWIAT BRODNICKI - Brodnica AKTUALNOŚCI - 2018-05-11 10:08:37

Spotkanie z prawnikiem


W ramach prowadzonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe nieodpłatnej pomocy prawnej, w dniu 10 maja 2018 r. odbyło się spotkanie w I LO w Brodnicy. Zajęcia poprowadził Pan Radosław Robiński. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia z zakresu prawa pracy, w szczególności nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy. Osobom uczestniczącym w spotkaniu została przedstawiona także ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz punkty, w których na terenie Powiatu Brodnickiego można skorzystać z uprawnień, o które przewiduje ww. ustawa.
POWIAT BRODNICKI - Brodnica AKTUALNOŚCI - 2018-05-07 10:03:48

Spotkanie z radcą prawnym


W ramach prowadzonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe nieodpłatnej pomocy prawnej, w dniu 27 kwietnia 2018 r. odbyły się zajęcia DPS w Brodnicy. Spotkanie przeprowadziła Pani r.pr. Małgorzata Cygan. Osoby te mimo starszego wieku i schorzeń, bardzo aktywnie brały udział w prowadzonych zajęciach. Tematem zajęć było prawo spadkowe. Omawiane były podstawowe kwestie czym zajmuje się prawo spadkowe, co wchodzi w skład spadku, jakie mamy sposoby dziedziczenia, grupy spadkobierców, rodzaje testamentów, warunki formalne testamentu, wydziedziczenie, odwołanie testamentu, umowy o dziedziczenie, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Zmierzano do nawiązania relacji ze słuchaczami i wciągnięcia ich w zajęcia poprzez zadawanie pytań sprawdzających, opowiadanie historyjek i przykładów, razem z uczestnikami omawiano sprawy, o których słyszeli.
POWIAT BRODNICKI - Brodnica AKTUALNOŚCI - 2018-04-16 13:26:10

Umowa zawarta pod wpływem błędu?


 Coraz częściej pojawiają się firmy, których nazwy wprowadzają konsumentów w błąd. Najwięcej takich przykładów można znaleźć w branży telekomunikacyjnej. Scenariusz rozmowy pracowników takich firm z konsumentami jest w większości przypadków podobny. Abonent obsługiwany przez jedną z największych firm telekomunikacyjnych odbiera telefon. Podczas krótkiej rozmowy konsultant podający się za pracownika danej firmy informuje, iż w najbliższym czasie abonent musi przedłużyć umowę. Proponuje, iż do domu abonenta dostarczona zostanie umowa za pośrednictwem kuriera. Gdy abonent zgodzi się na podpisanie umowy, w jego drzwiach zjawia się kurier, umowa szybko zostaje podpisana, a za miesiąc przychodzą dwie faktury za dwie identyczne usługi: dotychczasowa oraz dotycząca nowo rozpoczętej usługi. Co zrobić w takiej sytuacji? POWIAT BRODNICKI - Brodnica AKTUALNOŚCI - 2018-01-02 09:52:36

Bezpłatne punkty pomocy prawnej


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Brodnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2018r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Brodnickim  prowadzi  ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/58/punkty_powiat_brodnicki.html

   [1]    

Licznik odwiedzin: 361 222