POWIAT DZIAŁDOWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT DZIAŁDOWSKI
PUNKTY


POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-20 10:00:00

Alimenty


Alimenty stanowią obligatoryjne świadczenia, co do zasady pieniężne, wypłacane regularnie, przeważnie w okresach miesięcznych, na rzecz osób niezdolnych do samodzielnego zapewnienia własnego utrzymania. Obowiązek alimentacyjny określają przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w tytule II, dziale III.

Przepis art 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w inii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obejmuje powinność dostarczenia środków utrzymania oraz, w miarę potrzeby, środków wychowania osobie uprawnionej.POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-14 09:25:12

Dowody w sprawie rozwodowej


Na wstępie trzeba zacząć od tego, że dowód w sprawie sądowej musi być przede wszystkim prawidłowo zgłoszony, by sąd go przyjął. Co to oznacza? Wniosek dowodowy składany w sprawie rozwodowej należy oznaczyć (np. w przypadku dowodu z przesłuchania świadków należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania świadka), a następnie opisać na jaką okoliczność go powołujemy. 
Co do zasady, w sprawie rozwodowej, sąd obligatoryjnie przeprowadza dowód z przesłuchania stron. Oznacza to, że sąd ma obowiązek przeprowadzić ten dowód w każdym wypadku. W wyjątkowych tylko sytuacjach, kiedy np. jedna ze stron nie stawia się na rozprawę z powodu okoliczności, które trudno przezwyciężyć, może go pominąć. Strony, tj. powód i pozwany są przesłuchiwani przez sąd na okoliczność przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli pozew/odpowiedź na pozew zawiera wniosek o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka, strony procesu są oczywiście przesłuchiwane na tę okoliczność.POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-27 10:00:00

Działania edukacyjne w Działdowie


W dniach od 11 czerwca do 10 lipca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie został przeprowadzony cykl spotkań edukacyjnych dotyczących prawa rodzinnego. Spotkania te prowadziła radca prawny Joanna Mossakowska.
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-17 08:48:58

Działania edukacyjne


W ramach edukacji prawnej dla Powiatu Działdowskiego, w dniu 6 lipca 2018 r. zostały zrealizowane działania edukacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie. Zajęcia poprowadziła r.pr. Magdalena Rząp. Zajęcia dotyczyły zagadnień prawnych tj. instytucji stwierdzenia nabycia spadku, poświadczenia dziedziczenia, form przekazania majątku za życia i na wypadek śmierci, instytucji zachowku oraz podatkowych aspektów dziedziczenia. W zajęciach uczestniczyła grupa osób będących beneficjentami świadczeń tutejszego ośrodka, głównie osoby starsze. Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób rzetelny i sumienny.
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-06 10:35:12

Zmiana godzin udzielania porad


Szanowni Państwo ! 
Informujemy, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 9 lipca 2018 r. (poniedziałek) będzie czynny  w godzinach 11.00 - 15.00.POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-29 12:36:20

Jak uniknąć długów spadkowych?


Instytucją pozwalająca uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe jest odrzucenie spadku. Odrzucenie spadku ma również wpływ na układ dziedziczenia co umożliwia stosunkowo niskim kosztem przekazać swój udział spadkowy pozostałym spadkobiercom. Na wstępie należy wskazać, że spadkobierca powołany do spadku, czy z ustawy czy z testamentu może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-05 13:10:18

Spotkanie z seniorami


W dniu 22 maja 2018 r. w ramach działań edukacyjnych został przeprowadzony wykład skierowany do osób, które ukończyły 65 lat, który to wykład odbył się w Klubie Seniora funkcjonującym na terenie miasta Działdowo (powiat działdowski). Prelekcję poprowadziła Pani r.pr. Katarzyna Zaremba.

W pierwszej kolejności przypomniano, że na terenie Działdowa funkcjonuje Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Wyjaśniono komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna, jaki jest zakres udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również siedzibę w której funkcjonuje Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz godziny otwarcia Punktu. Ponadto uczestnicy otrzymali broszury informacyjne, które zostały przygotowane przez ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 08:19:15

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Działdowie z siedzibą przy ulicy Kościuszki 3 , 13-200 Działdowo.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym – tel: 236975972, e-mail: iod@e-starostwo.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Działdowie ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo.
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-04 09:00:03

„Przemoc w rodzinie – jak uzyskać pomoc (Niebieska Karta)”


Czym jest przemoc w rodzinie i jakie prawa przysługują ofierze

Definicję przemocy w rodzinie zawiera ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2015.1390). Zgodnie z nią przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osobą najbliższą w powyższym rozumieniu jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-01-02 10:07:31

Bezpłatne punkty pomocy prawnej


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Działdowski od dnia 1 stycznia 2016 r. Realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2018r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Działdowskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/59/punkty_powiat_dzialdowski.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 255 678