wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT DZIAŁDOWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT DZIAŁDOWSKI
PUNKTY


POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-12 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 8 listopada 2019r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Działdowie odbyło się spotkanie edukacyjne dla pracowników oraz uczestników tej placówki. Spotkanie poprowadził radca prawny Remigiusz Sawicki.

 
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-05 00:00:00

Wykład edukacyjny dla seniorów


W dniu 30 października 2019 r. w Dziennym Domu ”SENIOR-WIGOR” w Działdowie odbył się wykład edukacyjny dla członków Domu Seniora. Wykład poprowadziła radca prawny Katarzyna Zaremba.
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-14 00:00:00

Kto ponosi winę za rozpad małżeństwa?


W większości przypadków osoby decydujące się na złożenie pozwu o rozwód wnoszą o orzeczenie tegoż rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka. Ale czy zawsze warto wnosić o orzekanie o winie? Jakie konsekwencje się z tym wiążą?
 
Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zasadą jest, że: Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-26 09:20:07

Zajęcia edukacyjne dla seniorów


W dniu 24 września 2019r. w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Działdowie odbyły się zajęcia edukacyjne dla członków Klubu Seniora „Senior+”. Spotkanie poprowadziła radca prawny Magdalena Rząp.
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-04 12:53:45

Kiedy Sąd może orzec rozwód ?


Rozpoczynając rozważania dotyczące kwestii prawnej regulacji instytucji rozwodu przede wszystkim określić należy warunki, które muszą być spełnione by otrzymać orzeczenie rozwodu. I tak każde z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu, w przypadku gdy rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały.
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-05-21 10:15:13

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ SKORZYSTAĆ Z POMOCY PRAWNEJ W RAMACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ


W pierwszej kolejności wskazać należy, że od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Korzystając z pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona powinna wiedzieć, jakie uprawnienia jej przysługują, ale co równie istotne powinna wiedzieć, jak prawidłowo przygotować się do wizyty w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-04-02 00:00:00

Spotkania edukacyjne


W dniach od 15 marca do 25 marca 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie odbyły się spotkania edukacyjne zarówno dla osób młodych (w przedziale wiekowym między 18 a 25 rokiem życia) oraz dla osób starszych (w przedziale wiekowym między 50 a 65 rokiem życia). Spotkania prowadziła radca prawny Joanna Mossakowska.
POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-28 09:00:00

Zmiany w terminach dochodzenia roszczeń


W dniu 9 lipca 2018 r. weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu cywilnego (dalej jako: „k.c.”) w zakresie przedawnienia roszczeń. Na wstępie należy wskazać, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.
 
Zgodnie z brzmieniem art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia roszczeń został wydłużony do końca danego roku kalendarzowego (tj. 31 grudnia danego roku), chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-20 10:00:00

Alimenty


Alimenty stanowią obligatoryjne świadczenia, co do zasady pieniężne, wypłacane regularnie, przeważnie w okresach miesięcznych, na rzecz osób niezdolnych do samodzielnego zapewnienia własnego utrzymania. Obowiązek alimentacyjny określają przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w tytule II, dziale III.

Przepis art 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w inii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obejmuje powinność dostarczenia środków utrzymania oraz, w miarę potrzeby, środków wychowania osobie uprawnionej.POWIAT DZIAŁDOWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-14 09:25:12

Dowody w sprawie rozwodowej


Na wstępie trzeba zacząć od tego, że dowód w sprawie sądowej musi być przede wszystkim prawidłowo zgłoszony, by sąd go przyjął. Co to oznacza? Wniosek dowodowy składany w sprawie rozwodowej należy oznaczyć (np. w przypadku dowodu z przesłuchania świadków należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania świadka), a następnie opisać na jaką okoliczność go powołujemy. 
Co do zasady, w sprawie rozwodowej, sąd obligatoryjnie przeprowadza dowód z przesłuchania stron. Oznacza to, że sąd ma obowiązek przeprowadzić ten dowód w każdym wypadku. W wyjątkowych tylko sytuacjach, kiedy np. jedna ze stron nie stawia się na rozprawę z powodu okoliczności, które trudno przezwyciężyć, może go pominąć. Strony, tj. powód i pozwany są przesłuchiwani przez sąd na okoliczność przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli pozew/odpowiedź na pozew zawiera wniosek o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka, strony procesu są oczywiście przesłuchiwane na tę okoliczność.   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 610 368