wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT GRYFICKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT GRYFICKI
PUNKTY


POWIAT GRYFICKI AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 09:00:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019


Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Gryfickiego. 


POWIAT GRYFICKI AKTUALNOŚCI - 2018-11-09 11:38:03

CZY RODZICE ODPOWIADAJĄ ZA DŁUGI SWOICH DOROSŁYCH DZIECI?


Czytając Biblię dowiadujemy się m.in., że „syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca ani ojciec - za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, występek zaś występnego na niego spadnie” (Ez 18, 20). Wobec ponad tysiącletniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce, do której przywiązana jest większość obywateli naszego kraju, należałoby spodziewać się, że przesłanie Pisma Świętego wyrażone w przywołanym fragmencie Księgi Ezechiela trwale odcisnęło się w naszej świadomości - i to niezależnie od stanu prawnego obowiązującego w Polsce w danym momencie jej burzliwej historii.
POWIAT GRYFICKI AKTUALNOŚCI - 2018-10-31 09:00:00

Wykład edukacyjny


W dniu 26 października 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach odbył się wykład edukacyjny dla rodzin zastępczych i prawnych opiekunów dzieci. Wykład poprowadził radca prawny Seweryn Soter.

Przedstawiono temat cyberprzemocy, zagrożeń, jakie wypływają w związku z korzystaniem przez dzieci/młodzież z internetu, portali społecznościowych. Omówiono w jaki sposób chronić dzieci przed ww. zagrożeniami oraz jak rozmawiać z nimi na te tematy.
POWIAT GRYFICKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-23 10:58:57

Uprawnienia konsumentów w przypadku zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość


Z pewnością część z nas spotkała się z zaproszeniem na bezpłatną prezentację produktów, często związanych z modnym tzw. zdrowym trybem życia. W asortymencie pojawiają się zwykle: garnki i patelnie, które pozwalają przyrządzać potrawy bez użycia tłuszczu, antyalergiczne kołdry, lecznicze maty i masażery. Często dla każdej osoby uczestniczącej w prezentacji przewidziany jest upominek. Pokazy odbywają się w restauracjach, hotelach, czasami nawet – klubach emeryta. Dlaczego? Ponieważ głównymi adresatami takich zaproszeń są osoby starsze. Organizatorzy wybierają tę grupę licząc na zainteresowanie zdrowiem odbiorców (bo im szczególnie doskwiera), poczucie obowiązku dokonania zakupu (skoro dostałem wartościowy prezent, powinienem/ powinnam coś kupić), a także, niestety, nieznajomość przepisów prawa i uprawnień przysługujących konsumentowi w przypadku zakupu rzeczy poza lokalem przedsiębiorstwa.
POWIAT GRYFICKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-09 09:07:30

5 Rzeczy, które trzeba ustalić przed wysłaniem pozwu o rozwód


1. Orzekanie o winie

W pozwie powinniśmy się określić, żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie żony/ męża czy też pragniemy rozstać się bez orzekania o winie. Jest to dosyć kluczowa kwestia sprawy. Sąd nie jest związany oczywiście Naszym żądaniem lecz to co przeczyta Nasz małżonek, gdy już otrzyma pozew, determinuje dalszy przebieg rozwodu. Z Naszego doświadczenia wynika, iż druga strona często nie jest przygotowana emocjonalnie na zarzuty swojej drugiej połówki. Z reguły dowiaduje się nowych rzeczy na swój temat, prawdziwych bądź nie, co przyczynia się do jej samopoczucia podczas całej sprawy. Jeżeli uważasz, że małżonek naruszył jakikolwiek obowiązek małżeński, złóż pozew o rozwód z orzeczeniem o winie lecz przygotuj się na udowodnienie swojej tezy w Sądzie.
POWIAT GRYFICKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-28 09:36:12

Działania edukacyjne


W dniu 26.06.2018 r. odbyły się działania edukacyjne dla młodzieży - podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom dla Dzieci" w Gryficach. Zajęcia poprowadził adw. Bartosz Kowalicki. Tematyka spotkania dotyczyła prawnych konsekwencji zażywania narkotyków, rozmawiano również o prawach i obowiązkach opiekunów prawnych małoletnich. Poruszany był także temat zdolności do czynności prawnych małoletnich tj. jaką umowę może zawrzeć małoletni i kiedy jest ona ważna.
POWIAT GRYFICKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-30 08:19:07

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia


Jedną z form zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca nie ma statusu pracownika, a jego prawa i obowiązki regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia zawartej umowy zlecenia. Decydując się na zatrudnienie cywilnoprawne, warto znać swoje prawa i obowiązki. Najważniejsze z nich zostaną przedstawione poniżej.

Prawo do wynagrodzenia za pracę
 Zleceniobiorca ma prawo do wynagrodzenia za wykonane usługi. Zlecenie, w przeciwieństwie do umowy o pracę, może być również nieodpłatne. Zgodnie z art. 735§1 k.c. jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.
 
W umowie zlecenia warto więc wskazać wysokość wynagrodzenia oraz termin i sposób jego wypłaty. Zgodnie z art. 744 k.c. w razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych.
 
Wynagrodzenie może być określone miesięcznie lub godzinowo. Wynagrodzenie z umowy zlecenie powinno być ustalone w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. W roku 2018 minimalna stawka godzinowa wynosi 13,60 zł.POWIAT GRYFICKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 08:32:02

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Powiatu Gryfickiego z siedzibą w ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, tel. +48 91 38464500.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iod@gryfice.pl, tel. +48 91 38 464 500.
POWIAT GRYFICKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-17 09:26:54

Rękojmia - Prawa konsumenta


Rękojmia jest sposobem dochodzenia roszczeń przez kupującego względem sprzedającego, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmia jest podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta i trybem dochodzenia przez niego odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i do niego należy skierować reklamację. Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Rękojmią objęte są wszystkie towary (produkty) konsumpcyjne.
POWIAT GRYFICKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-26 11:42:08

Edukacja prawna


W ramach edukacji prawnej w dniu 25 kwietnia 2018 roku zostało przeprowadzone spotkanie z  LO im. B. Chrobrego w Gryficach. Spotkanie poprowadził radca prawny Seweryn Soter.. 

Tematem tego spotkania była ochrona wizerunku i problemy z nią związane. Poza tym zwrócono uwagę na kwestię cyberprzemocy wśród młodzieży. Uczniowie usłyszeli interesujące przykłady spraw sądowych, które ułatwiły zrozumienie interpretacji prawnej takich przypadków. 

Przedstawiono temat ochrony dóbr osobistych w zakresie procedury cywilnej i karnej. Młodzież dzieliła się z prowadzącym swoimi spostrzeżeniami i zadawała pytania - głównie dotyczące "hejtowania w sieci".   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 610 337