POWIAT KĘTRZYŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT KĘTRZYŃSKI
PUNKTY


POWIAT KĘTRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-12-07 09:00:00

Spotkanie edukacyjne w Kętrzynie


W dniu 04 grudnia 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Kętrzynie przeprowadzono spotkanie edukacyjne na temat prawa spadkowego. Wykład poprowadziła radca prawny Małgorzata Połubińska.
POWIAT KĘTRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-05 11:00:00

Cesja (przelew) wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym (BTE) a zarzut przedawnienia roszczenia


Kilka słów o bankowym tytule egzekucyjnym

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie BTE) to specjalny, pozasądowy tytuł egzekucyjny, stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności wobec banku. Bankowy tytuł egzekucyjny mógł zostać wystawiony na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych i stanowił podstawę prowadzenia egzekucji cywilnej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Sąd badał BTE tylko pod względem formalnym, bez wnikania w kwestie merytoryczne. W razie stwierdzenia formalnej poprawności BTE, sąd nadawał mu klauzulę wykonalności (zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego w ciągu trzech dni od złożenia przez bank stosownego wniosku, choć oczywiście realia były inne). W związku z tym, konstrukcja BTE, umożliwiająca uproszczony sposób dochodzenia roszczeń, była dla banków dużym uprzywilejowaniem.POWIAT KĘTRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-22 09:52:14

Błędne uproszczenia w świadomości prawnej


Potrafimy godzinami rozmawiać o tym, co odróżnia jeden model smartfona od innego. Programy kulinarne w telewizji zachęcają nas do przykładania wielkiej wagi do najdrobniejszych szczegółów, różniących oferty poszczególnych restauracji. Jeśli wpiszemy w wyszukiwarce internetowej słowa „duża różnica”, okaże się, że kwestia różnicy wieku między partnerami jest dla nas bardzo istotna i wiążemy z nią doniosłe, choć niejednolite konsekwencje. Niestety wielu z nas nie ma równie skrupulatnego podejścia do instytucji prawnych, dlatego często zupełnie różne albo co najwyżej podobne sytuacji prawne, traktowane są w ten sam sposób, a nawet tak samo nazywane.
POWIAT KĘTRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-21 15:22:13

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo !
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Kętrzynie w sierpniu będzie czynny:

w poniedziałki  w godzinach 7:00 - 12:00,

we  wtorki i czwartki godz. 11:00 - 16:00,

w środy i piątki  godz. 9:00 - 14:30.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych !POWIAT KĘTRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-13 12:08:36

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo ! 
Informujemy, że punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kętrzynie, w dniach 16 oraz 17 sierpnia 2018 r. będzie nieczynny.POWIAT KĘTRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-04 09:00:00

Upadłość konsumencka szansą na umorzenie długów


Wielokrotnie w mojej pracy zawodowej spotykam się z pytaniem co robić, gdy wpadnie się w długi, których nie jest się w stanie spłacić. Zdarza się, że zmuszeni sytuacją życiową, pozaciągamy pożyczki i kredyty w bankach, SKOK-ach lub tzw. „chwilówkach”, a później nie możemy znaleźć wyjścia z sytuacji nękani wezwaniami do zapłaty, pismami od komorników bądź nawet telefonami.

Czasami jedynym wyjściem z sytuacji może być złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.POWIAT KĘTRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-12 11:35:02

Przemoc w rodzinie – jak uzyskać pomoc ?


Czym jest przemoc w rodzinie i jakie prawa przysługują ofierze

Definicję przemocy w rodzinie zawiera ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2015.1390). Zgodnie z nią przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osobą najbliższą w powyższym rozumieniu jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
POWIAT KĘTRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 10:05:34

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400).

Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail: iod@starostwo.ketrzyn.pl.POWIAT KĘTRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-16 08:54:05

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo,
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Kętrzynie będzie czynny:
17, 24 kwietnia w godzianch 10.00 - 15.00,
26 kwietnia 
w godzianch 9.00 - 15.00.POWIAT KĘTRZYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-04 08:22:43

Umowy zawierane na odległość / poza lokalem przedsiębiorcy


Czym jest umowa zawierana na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa?
Regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa zawiera ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

Umowa zawarta na odległość
 to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. zakupy w e-sklepie, rejestracja w portalu internetowym).
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 255 624