POWIAT MŁAWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT MŁAWSKI
PUNKTY


POWIAT MŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-11-29 15:00:00

Działanie edukacyjne w Wieczfni Kościelnej


W dniu 21 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej im. Marsz. J. Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej odbyło się spotkanie edukacyjne na temat prawa konsumenckiego, dla uczniów klasy VIII. Wykład poprowadziła radca prawny Małgorzata Kobylińska.


Podczas szkolenia omówiono sposoby i formy zawierania umów przez konsumentów z przedsiębiorcami, rodzaje zawieranych umów, obowiązki przedsiębiorcy względem konsumenta oraz uprawnienia konsumentów, w tym prawo odstąpienia od umowy.

 

W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień.

 
POWIAT MŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-14 10:08:02

Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo Polskie na przykładzie Leasingu


Wprowadzenie

Prawo Unii Europejskiej, analogicznie jak prawo międzynarodowe, jest wytworem kultury „Zachodu”. Od chwili wydania słynnych orzeczeń przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie van Gend en Loos (1963) i Costa v. ENEL (1964) przewodnia rolę pełni pogląd aprobujący ujmowanie prawa Unii Europejskiej jako autonomicznego porządku prawnego, który pod względem treściowym i strukturalnym zawiera istotne różnice wyróżniające od prawa międzynarodowego oraz systemów prawa wewnętrznego państw europejskich. Wyjątkowy charakter tego porządku prawnego oddaje fakt, że z jednej strony prawo Unii Europejskiej, analogicznie jak prawo międzynarodowe, reguluje stosunki między państwami,
z drugiej zaś strony jego podmiotami są także osoby fizyczne oraz różnego rodzaju inne organizacje, korporacje i zrzeszenia, co jest cechą charakterystyczną dla systemów prawa wewnętrznego. Dokonując uproszczenia, można stwierdzić, że unijne prawo pierwotne ma charakter traktatowy, podczas gdy prawo wtórne powstaje w drodze jednostronnych decyzji organów unijnych. W związku z powyższym można stwierdzić, że prawo Unii Europejskiej stanowi konglomerat elementów osobliwych dla prawa międzynarodowego i wewnętrznego.
POWIAT MŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-06 10:09:09

Edukacja prawna w Mławie


W ramach edukacji prawnej dla Powiatu Mławskiego w dniu 28 czerwca 2018 r. został przeprowadzony wykład w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mławie. Spotkanie poprowadziła r.pr. Magdalena Sawicka. Tematem wykładu było ubezwłasnowolnienie. Osobom uczestniczącym w spotkaniu została przedstawiona także ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.
POWIAT MŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-25 08:52:03

Spotkanie z radcą prawnym w Dzierzgowie


W ramach edukacji prawnej dla Powiatu Mławskiego, dnia 22 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane działania edukacyjne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgowie. Zajęcia poprowadziła r.pr. Magdalena Rząp. Zajęcia dotyczyły zagadnień prawnych tj. instytucji stwierdzenia nabycia spadku, poświadczenia dziedziczenia, form przekazania majątku za życia i na wypadek śmierci, instytucji zachowku oraz podatkowych aspektów dziedziczenia. W zajęciach uczestniczyła grupa osób będących beneficjentami świadczeń tutejszego ośrodka, głównie osoby starsze. Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób rzetelny i sumienny.
POWIAT MŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-22 08:43:52

Działania edukacyjne


W ramach edukacji prawnej dla Powiatu Mławskiego, w dniu 13.06.2018r. odbyło się Szkolenie w OSP we Wieczfni Kościelnej. Adresatami szkolenia były osoby należące do Związku Emerytów i Rencistów w Gminie Wieczfnia Kościelna.
Tematem szkolenia było prawo konsumenckie, w szczególności:
- sposoby i formy zawierania umów przez konsumentów z przedsiębiorcami,
- rodzaje zawieranych umów,
- obowiązki przedsiębiorcy względem konsumenta,
- uprawnienia konsumentów, w tym prawo do odstąpienia od umowy.

Prowadząca – r.pr. Małgorzata KobylińskaPOWIAT MŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-13 10:00:00

Obowiązek alimentacyjny


Alimenty stanowią obligatoryjne świadczenia, co do zasady pieniężne, wypłacane regularnie, przeważnie w okresach miesięcznych, na rzecz osób niezdolnych do samodzielnego zapewnienia własnego utrzymania. Obowiązek alimentacyjny określają przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w tytule II, dziale III.

Przepis art 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w inii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obejmuje powinność dostarczenia środków utrzymania oraz, w miarę potrzeby, środków wychowania osobie uprawnionej. POWIAT MŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 08:50:27

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Mławski, z siedzibą w Starostwie Powiatowym, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, adres e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatmlawski.pl.
POWIAT MŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-26 12:51:30

Zmiany lokali, w których świadczona jest Nieodpłatna Pomoc Prawna


Szanowni Państwo ! 
Informujemy, że z dniem 1 maja 2018 roku ulegają zmianie lokale, w których udzielana jest Nieodpłatna Pomoc Prawna w Gminie Szydłowo oraz Gminie Wiśniewo.

Nieodpłatna Pomoc Prawna będzie świadczona w:

1) Gminie Szydłowo, ul Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo (Urząd Gminy w Szydłowie, lok. 2),
2) Gminie Wiśniewo, Wiśniewo 86, 06-521 Wiśniewo (Urząd Gminy w Wiśniewie, lok. 2). POWIAT MŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-10 08:38:57

Prawo odstąpienia od umowy


Najbardziej znaczącym uprawnieniem, jakie przyznaje konsumentowi Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość jest prawo do odstąpienia od umowy w tzw. czasie do namysłu (ang. right of withdrawal).POWIAT MŁAWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-01-02 10:37:49

Bezpłatne punkty pomocy prawnej


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Mławski od dnia 1 stycznia 2016 r. Realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2018r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Mławskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/65/punkty_powiat_mlawski.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 255 618