wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT MŁAWSKI - NPP
AKTUALNOŚCI
POWIAT MŁAWSKI - NPP
PUNKTY


POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-01-01 00:00:00

Nieodpłatna pomoc prawna 2020

POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 10:00:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019


Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Mławskiego. 


POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-12-19 14:39:54

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Szyłdowie przy ul. Mazowieckiej 61 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie nieczynny. 

Z porad będzie można skorzystać w poniedziałek 31 grudnia w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad. 
POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-11-29 15:00:00

Działanie edukacyjne w Wieczfni Kościelnej


W dniu 21 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej im. Marsz. J. Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej odbyło się spotkanie edukacyjne na temat prawa konsumenckiego, dla uczniów klasy VIII. Wykład poprowadziła radca prawny Małgorzata Kobylińska.


Podczas szkolenia omówiono sposoby i formy zawierania umów przez konsumentów z przedsiębiorcami, rodzaje zawieranych umów, obowiązki przedsiębiorcy względem konsumenta oraz uprawnienia konsumentów, w tym prawo odstąpienia od umowy.

 

W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień.

 
POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-09-14 10:08:02

Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo Polskie na przykładzie Leasingu


Wprowadzenie

Prawo Unii Europejskiej, analogicznie jak prawo międzynarodowe, jest wytworem kultury „Zachodu”. Od chwili wydania słynnych orzeczeń przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie van Gend en Loos (1963) i Costa v. ENEL (1964) przewodnia rolę pełni pogląd aprobujący ujmowanie prawa Unii Europejskiej jako autonomicznego porządku prawnego, który pod względem treściowym i strukturalnym zawiera istotne różnice wyróżniające od prawa międzynarodowego oraz systemów prawa wewnętrznego państw europejskich. Wyjątkowy charakter tego porządku prawnego oddaje fakt, że z jednej strony prawo Unii Europejskiej, analogicznie jak prawo międzynarodowe, reguluje stosunki między państwami,
z drugiej zaś strony jego podmiotami są także osoby fizyczne oraz różnego rodzaju inne organizacje, korporacje i zrzeszenia, co jest cechą charakterystyczną dla systemów prawa wewnętrznego. Dokonując uproszczenia, można stwierdzić, że unijne prawo pierwotne ma charakter traktatowy, podczas gdy prawo wtórne powstaje w drodze jednostronnych decyzji organów unijnych. W związku z powyższym można stwierdzić, że prawo Unii Europejskiej stanowi konglomerat elementów osobliwych dla prawa międzynarodowego i wewnętrznego.
POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-08-14 10:00:00

Odpowiedzialność za długi wspólnika spółki cywilnej


Umowa spółki cywilnej uregulowana została w art. 860 kodeksu cywilnego. Według ustawodawcy przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Przy czym należy zauważyć, iż spółka nie posiada osobowość prawnej, a jako przedsiębiorców należy traktować tu wyłącznie wspólników spółki. Tym samym wspólnicy w zakresie działalności spółki mogą zaciągać zobowiązania, za które ponoszą odpowiedzialność solidarną.
POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-07-12 12:00:00

Jak przekazać nasz majątek bliskim?


Warto zawczasu zastanowić się nad przekazaniem zgormadzonego majątku. W jaki sposób to zrobić? Istnieje kilka możliwości.

TESTAMNET

Jeśli chcemy żeby gromadzony przez nas majątek trafił do określonych osób dopiero po naszej śmierci warto rozważyć sporządzenie testamentu. Należy pamiętać, że wówczas oddziedziczone zostaną wszelkie dobra jakie będziemy posiadać w dniu śmierci. Warto również wiedzieć, że testamentem przekazujemy ogół majątku a nie konkretne rzeczy. Jeśli chcemy przekazać konkretną rzecz należy sporządzić tzw. zapis windykacyjny, o którym szerzej napiszemy w oddzielnym artykule.POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-07-06 10:09:09

Edukacja prawna w Mławie


W ramach edukacji prawnej dla Powiatu Mławskiego w dniu 28 czerwca 2018 r. został przeprowadzony wykład w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mławie. Spotkanie poprowadziła r.pr. Magdalena Sawicka. Tematem wykładu było ubezwłasnowolnienie. Osobom uczestniczącym w spotkaniu została przedstawiona także ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.
POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-06-25 08:52:03

Spotkanie z radcą prawnym w Dzierzgowie


W ramach edukacji prawnej dla Powiatu Mławskiego, dnia 22 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane działania edukacyjne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgowie. Zajęcia poprowadziła r.pr. Magdalena Rząp. Zajęcia dotyczyły zagadnień prawnych tj. instytucji stwierdzenia nabycia spadku, poświadczenia dziedziczenia, form przekazania majątku za życia i na wypadek śmierci, instytucji zachowku oraz podatkowych aspektów dziedziczenia. W zajęciach uczestniczyła grupa osób będących beneficjentami świadczeń tutejszego ośrodka, głównie osoby starsze. Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób rzetelny i sumienny.
POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-06-22 08:43:52

Działania edukacyjne


W ramach edukacji prawnej dla Powiatu Mławskiego, w dniu 13.06.2018r. odbyło się Szkolenie w OSP we Wieczfni Kościelnej. Adresatami szkolenia były osoby należące do Związku Emerytów i Rencistów w Gminie Wieczfnia Kościelna.
Tematem szkolenia było prawo konsumenckie, w szczególności:
- sposoby i formy zawierania umów przez konsumentów z przedsiębiorcami,
- rodzaje zawieranych umów,
- obowiązki przedsiębiorcy względem konsumenta,
- uprawnienia konsumentów, w tym prawo do odstąpienia od umowy.

Prowadząca – r.pr. Małgorzata Kobylińska   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 633 317