wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT MŁAWSKI - NPP
AKTUALNOŚCI
POWIAT MŁAWSKI - NPP
PUNKTY


POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-08-24 00:00:00

KOSZTY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM


Częstym problemem dla osób chcących dochodzić swoich praw przed Sądem Powszechnym jest kwestia ponoszenia tzw. kosztów sądowych, niezbędnych aby mógł w konsekwencji ruszyć proces cywilny. Samo złożenie pozwu lub wniosku w trybie nieprocesowym (np. wniosku o stwierdzenie nabycia spadku) do Sądu, nie oznacza jak wiadomo, że wyznaczy on od razu termin rozprawy (poza określonymi rodzajami spraw o których wskażę poniżej), albowiem przedtem pisemnie wezwie stronę do uiszczenia stosownych kosztów sądowych.
POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-06-29 00:00:00

Komunikat Starosty Mławskiego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej w

POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-05-25 00:00:00

KOMUNIKAT


Komunikat Starosty Mławskiego w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim

Z dniem 25 maja 2020 roku wznowione zostaje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w sposób bezpośredni – już we wszystkich punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Mławskiego.POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-03-16 10:14:31

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo
w związku wprowadzonym stanem zagrożenia
epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19,o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),Starosta Mławski informuje,że z dniem 16 marca 2020 roku do 27 marca 2020 roku zawieszeniu ulega bezpośrednie
udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośrednie świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego.

Osoby uprawnione chcące uzyskać we wskazanym okresie nieodpłatną pomoc mogą ją
uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail,Skype).

W razie konieczności skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumienia się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej uzyskaniem składa za pośrednictwem e-maila na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zwierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek taki można również przesłać faxem do Starostwa Powiatowego w Mławie na nr 23 655 26 22
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03


POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-01-01 00:00:00

Nieodpłatna pomoc prawna 2020

POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 10:00:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019


Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Mławskiego. 


POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-12-19 14:39:54

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Szyłdowie przy ul. Mazowieckiej 61 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie nieczynny. 

Z porad będzie można skorzystać w poniedziałek 31 grudnia w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad. 
POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-11-29 15:00:00

Działanie edukacyjne w Wieczfni Kościelnej


W dniu 21 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej im. Marsz. J. Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej odbyło się spotkanie edukacyjne na temat prawa konsumenckiego, dla uczniów klasy VIII. Wykład poprowadziła radca prawny Małgorzata Kobylińska.


Podczas szkolenia omówiono sposoby i formy zawierania umów przez konsumentów z przedsiębiorcami, rodzaje zawieranych umów, obowiązki przedsiębiorcy względem konsumenta oraz uprawnienia konsumentów, w tym prawo odstąpienia od umowy.

 

W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień.

 
POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-09-14 10:08:02

Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo Polskie na przykładzie Leasingu


Wprowadzenie

Prawo Unii Europejskiej, analogicznie jak prawo międzynarodowe, jest wytworem kultury „Zachodu”. Od chwili wydania słynnych orzeczeń przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie van Gend en Loos (1963) i Costa v. ENEL (1964) przewodnia rolę pełni pogląd aprobujący ujmowanie prawa Unii Europejskiej jako autonomicznego porządku prawnego, który pod względem treściowym i strukturalnym zawiera istotne różnice wyróżniające od prawa międzynarodowego oraz systemów prawa wewnętrznego państw europejskich. Wyjątkowy charakter tego porządku prawnego oddaje fakt, że z jednej strony prawo Unii Europejskiej, analogicznie jak prawo międzynarodowe, reguluje stosunki między państwami,
z drugiej zaś strony jego podmiotami są także osoby fizyczne oraz różnego rodzaju inne organizacje, korporacje i zrzeszenia, co jest cechą charakterystyczną dla systemów prawa wewnętrznego. Dokonując uproszczenia, można stwierdzić, że unijne prawo pierwotne ma charakter traktatowy, podczas gdy prawo wtórne powstaje w drodze jednostronnych decyzji organów unijnych. W związku z powyższym można stwierdzić, że prawo Unii Europejskiej stanowi konglomerat elementów osobliwych dla prawa międzynarodowego i wewnętrznego.
POWIAT MŁAWSKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2018-08-14 10:00:00

Odpowiedzialność za długi wspólnika spółki cywilnej


Umowa spółki cywilnej uregulowana została w art. 860 kodeksu cywilnego. Według ustawodawcy przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Przy czym należy zauważyć, iż spółka nie posiada osobowość prawnej, a jako przedsiębiorców należy traktować tu wyłącznie wspólników spółki. Tym samym wspólnicy w zakresie działalności spółki mogą zaciągać zobowiązania, za które ponoszą odpowiedzialność solidarną.
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 777 117