wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT NOWODWORSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT NOWODWORSKI
PUNKTY


POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 09:00:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019


Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Nowodworskiego. 


POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-11-26 12:00:00

Działanie edukacyjne w Nowym Dworze Gdańskim


W dniu 20 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Zajęcia poprowadził adwokat Łukasz Kret.


Podczas spotkania omówiono ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz wskazano punkty, w których na terenie powiatu nowodworskiego można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną. Następnie omówiono odpowiedzialność prawną za czyny zabronione osób, które nie ukończyły 17 roku życia. Kolejnym poruszanym tematem były prawa i obowiązki osób, które nie ukończyły 18 roku życia, na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz prawa pracy. Wspomniano również o prawach konsumenta. Ponadto przedstawiono i omówiono wzory pism kierowanych do sądów oraz aktów oskarżenia.
 POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-14 10:18:47

Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym?


Omówienie zagadnienia uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia pokrzywdzonego. Zgodnie z treścią art. 49 kodeksu postępowania karnego (dalej k.p.k.) jest to osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być również instytucja państwowa, samorządowa lub inna jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni (osoba poniżej 18 roku życia) albo jest on ubezwłasnowolniony, wówczas jego prawa wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje.
POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-22 11:00:00

Zmiany w prawach konsumenta


Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 25 grudnia 2014 r., uchylona została ustawa z dnia27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), która regulowała dotychczas prawa konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową. Uprawnienia, które obecnie przysługują kupującemu na podstawie kodeksu cywilnego, to prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny lub też prawo zażądania wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolnąod wad albo usunięcia wady zakupionej rzeczy. Przed nowelizacją kodeksu cywilnego konsument w pierwszej kolejności mógł żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, a dopiero, gdy sprzedawca nie dokonał zadośćuczynienia powyższym żądaniom, to kupujący mógł odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny.
POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-09 10:00:00

Podział nieruchomości rolnych i leśnych


O procedurze podziału nieruchomości rolnych i leśnych decyduje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.). W zależności od wystąpienia określonych w ustawie przesłanek, konieczne będzie uzyskanie decyzji administracyjnej lub też podziału obędzie się bez wydania stosowanego dokumentu. Wskazać tutaj należy, iż przeprowadzenia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości rolnej lub leśnej będzie miało miejsce,w przypadku gdy nieruchomości nie są położone na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, oraz gdy brak jest planu miejscowego, a nieruchomości nie są wykorzystywane na cele rolne i leśne. Przy czym wydanie decyzji podziałowej będzie konieczne, nawet w stosunku do nieruchomości położonych w obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, lub w przypadku braku planu miejscowego wobec nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne, gdy w wyniku podziału nastąpi konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, albo gdy nastąpi wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha.
POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-25 09:00:00

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości


W świetle przepisów kodeksu karnego stan nietrzeźwości występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, ewentualnie gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-04 09:00:00

Odpowiedzialność za długi wspólnika spółki cywilnej


Umowa spółki cywilnej uregulowana została w art. 860 kodeksu cywilnego. Według ustawodawcy przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Przy czym należy zauważyć, iż spółka nie posiada osobowość prawnej, a jako przedsiębiorców należy traktować tu wyłącznie wspólników spółki. Tym samym wspólnicy w zakresie działalności spółki mogą zaciągać zobowiązania, za które ponoszą odpowiedzialność solidarną. W konsekwencji oznacza to, iż wierzyciel będzie mógł domagać się zapłaty od każdego wspólnika z osobna, wszystkich wspólników łącznie lub wystosować swoje żądanie tylko do niektórych z nich. Przy czym należy tu podkreślić, iż powyższa odpowiedzialność dotyczy majątku osobistego każdego z dłużników. Z kolei wspólnik, który zaspokoił wierzyciela uzyskuje roszczenie regresowe wobec pozostałych wspólników.
POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-29 11:27:38

Zmiana godzin udzielania porad


Szanowni Państwo,
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Stegnie w dniu 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) będzie nieczynny, natomiast w dniu 3 lipca (wtorek) będzie czynny w godzinach 9.00 - 17.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych ! :)POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-13 09:00:00

Obowiązek wydania przez pracodawcę świadectwa pracy


Przepisy kodeksu pracy w sposób jednoznaczny nakazują pracodawcy wydanie niezwłocznie pracownikowi świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależnić wydanie świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się z nim pracownika. Termin „niezwłocznie” oznacza obowiązek wydania świadectwa pracy przez pracodawcę bez zbędnej zwłoki. Tym samym, gdy wystąpiły okoliczności, które uniemożliwiły pracodawcy wydanie świadectwa pracy niezwłocznie po rozwiązaniu lub zakończeniu stosunku pracy, np. choroba, to wówczas będzie on zobowiązany do wydania stosownego dokumentu pracownikowi po ustaniu przyczyn, które wcześniej były powodem braku możności wydania świadectwa pracy. Jednocześnie należy wskazać, iż gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na czas określony, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów.
POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-04 09:00:00

Scalanie gruntów


Scalanie gruntów przeprowadzane jest na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 700). Scalenie dokonuje się w stosunku do gruntów położonych w jednej lub kilku wsiach. Przy czym należy tu zaznaczyć, iż ustawodawca wskazał, iż pojęcie wsi obejmuje również miasto.
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 822 495