POWIAT NOWODWORSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT NOWODWORSKI
PUNKTY


POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-11-26 12:00:00

Działanie edukacyjne w Nowym Dworze Gdańskim


W dniu 20 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Zajęcia poprowadził adwokat Łukasz Kret.


Podczas spotkania omówiono ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz wskazano punkty, w których na terenie powiatu nowodworskiego można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną. Następnie omówiono odpowiedzialność prawną za czyny zabronione osób, które nie ukończyły 17 roku życia. Kolejnym poruszanym tematem były prawa i obowiązki osób, które nie ukończyły 18 roku życia, na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz prawa pracy. Wspomniano również o prawach konsumenta. Ponadto przedstawiono i omówiono wzory pism kierowanych do sądów oraz aktów oskarżenia.
 POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-14 10:18:47

Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym?


Omówienie zagadnienia uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia pokrzywdzonego. Zgodnie z treścią art. 49 kodeksu postępowania karnego (dalej k.p.k.) jest to osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być również instytucja państwowa, samorządowa lub inna jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni (osoba poniżej 18 roku życia) albo jest on ubezwłasnowolniony, wówczas jego prawa wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje.
POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-09 10:00:00

Podział nieruchomości rolnych i leśnych


O procedurze podziału nieruchomości rolnych i leśnych decyduje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.). W zależności od wystąpienia określonych w ustawie przesłanek, konieczne będzie uzyskanie decyzji administracyjnej lub też podziału obędzie się bez wydania stosowanego dokumentu. Wskazać tutaj należy, iż przeprowadzenia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości rolnej lub leśnej będzie miało miejsce,w przypadku gdy nieruchomości nie są położone na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, oraz gdy brak jest planu miejscowego, a nieruchomości nie są wykorzystywane na cele rolne i leśne. Przy czym wydanie decyzji podziałowej będzie konieczne, nawet w stosunku do nieruchomości położonych w obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, lub w przypadku braku planu miejscowego wobec nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne, gdy w wyniku podziału nastąpi konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, albo gdy nastąpi wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha.
POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-25 09:00:00

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości


W świetle przepisów kodeksu karnego stan nietrzeźwości występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, ewentualnie gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-04 09:00:00

Odpowiedzialność za długi wspólnika spółki cywilnej


Umowa spółki cywilnej uregulowana została w art. 860 kodeksu cywilnego. Według ustawodawcy przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Przy czym należy zauważyć, iż spółka nie posiada osobowość prawnej, a jako przedsiębiorców należy traktować tu wyłącznie wspólników spółki. Tym samym wspólnicy w zakresie działalności spółki mogą zaciągać zobowiązania, za które ponoszą odpowiedzialność solidarną. W konsekwencji oznacza to, iż wierzyciel będzie mógł domagać się zapłaty od każdego wspólnika z osobna, wszystkich wspólników łącznie lub wystosować swoje żądanie tylko do niektórych z nich. Przy czym należy tu podkreślić, iż powyższa odpowiedzialność dotyczy majątku osobistego każdego z dłużników. Z kolei wspólnik, który zaspokoił wierzyciela uzyskuje roszczenie regresowe wobec pozostałych wspólników.
POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-29 11:27:38

Zmiana godzin udzielania porad


Szanowni Państwo,
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Stegnie w dniu 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) będzie nieczynny, natomiast w dniu 3 lipca (wtorek) będzie czynny w godzinach 9.00 - 17.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych ! :)POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-13 09:00:00

Obowiązek wydania przez pracodawcę świadectwa pracy


Przepisy kodeksu pracy w sposób jednoznaczny nakazują pracodawcy wydanie niezwłocznie pracownikowi świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależnić wydanie świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się z nim pracownika. Termin „niezwłocznie” oznacza obowiązek wydania świadectwa pracy przez pracodawcę bez zbędnej zwłoki. Tym samym, gdy wystąpiły okoliczności, które uniemożliwiły pracodawcy wydanie świadectwa pracy niezwłocznie po rozwiązaniu lub zakończeniu stosunku pracy, np. choroba, to wówczas będzie on zobowiązany do wydania stosownego dokumentu pracownikowi po ustaniu przyczyn, które wcześniej były powodem braku możności wydania świadectwa pracy. Jednocześnie należy wskazać, iż gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na czas określony, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów.
POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 09:28:55

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim  ul. gen. Wł. Sikorskiego 23.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym: dpo@nowydworgdanski.pl.
POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-13 08:48:55

Cesja (przelew) wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym (BTE) a zarzut przedawnienia roszczenia


Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie BTE) to specjalny, pozasądowy tytuł egzekucyjny, stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności wobec banku. Bankowy tytuł egzekucyjny mógł zostać wystawiony na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych i stanowił podstawę prowadzenia egzekucji cywilnej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Sąd badał BTE tylko pod względem formalnym, bez wnikania w kwestie merytoryczne. W razie stwierdzenia formalnej poprawności BTE, sąd nadawał mu klauzulę wykonalności (zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego w ciągu trzech dni od złożenia przez bank stosownego wniosku, choć oczywiście realia były inne). W związku z tym, konstrukcja BTE, umożliwiająca uproszczony sposób dochodzenia roszczeń, była dla banków dużym uprzywilejowaniem.POWIAT NOWODWORSKI AKTUALNOŚCI - 2018-01-02 10:44:42

Bezpłatne punkty pomocy prawnej


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Nowodworski od dnia 1 stycznia 2016 r. Realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2018r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Nowodworskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/63/punkty_powiat_nowodworski.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 255 606