wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa
AKTUALNOŚCI
POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa
PUNKTY


POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2019-08-08 09:00:00

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 sierpnia 2019r. punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Dobrzanach przy ul. Staszica 1 będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 9 sierpnia 2019r. w godzinach od 11.00 do 15.00

Zapraszamy do korzsytania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2019-07-29 12:11:24

Uwaga! Zmiana godzin 29.07 oraz 01.08


Szanowni Państwo! 

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Dobrzanach przy ul. Staszica 1 w dniu dzisiejszym tj. 29 lipca 2019r. będzie czynny w godzinach od 13.00 do 16.00, a w dniu 1 sierpnia 2019r. (czwartek) w godzinach od 10.00 do 15.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2018-10-17 08:20:07

Spotkanie z adwokatem


W dniu 16 października 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie zostały przeprowadzone działania edukacyjne. Adwokat Krzysztof Gaffke przeprowadził zajęcia dla III klas ww. szkoły.
Na każdej lekcji zostały omówione następujące tematy:
1. Publikowanie ośmieszających filmów i zdjęć.
2. Zastraszanie przez Internet.
3. Upowszechnianie i wykorzystywanie cudzego wizerunku, bez zgody, do różnych celów.
4. Działalność w Internecie, ochrona wizerunku, naruszenie dóbr osobistych, odpowiedzialność prawna w związku z działalnością w sieci.
Prowadzący przedstawił podstawowe zagadnienia do ww. tematów w szczególności skupiając się na przedstawieniu niepożądanych działaniach w sieci Internet, przedstawiając jak niewłaściwe zachowania mogą być kwalifikowane od strony naruszeń prawa cywilnego i prawa karnego. Uczniowie wykazali zainteresowanie tymi tematami oraz prowadzona była dyskusja. Uczniom zostały również rozdane broszury informacyjne przekazane przez ZTN.POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2018-09-27 09:00:00

Nakaz zapłaty na rzecz firmy windykacyjnej


Wielokrotnie zdarza się, że potrzebując pomocy finansowej kierujemy swe kroki do instytucji finansowych – banków, SKOK-ów. W życiu układa się różnie i nie zawsze jesteśmy w stanie spłacić zaciągnięty kredyt czy pożyczkę. Bywa, że z czasem zapominamy, iż posiadamy zadłużenie wobec banku czy SKOK-u.

Banki czy SKOK-i często sprzedają swoje wierzytelności wobec kredytobiorców lub pożyczkobiorców firmom windykacyjnym lub niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym, których celem jest odzyskanie zadłużonej kwoty.

Oprócz telefonów, wezwań do zapłaty bądź propozycji zawarcia ugody, powszechnym działaniem firm windykacyjnych i niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest kierowanie sprawy do sądu, by ten wydał nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. I tak oto nawet po wielu latach od zaciągnięcia kredytu czy pożyczki może się okazać, że dostaniesz pismo z Sądu wzywające do zapłaty zaległości.
POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2018-08-14 09:09:56

Zmiana godzin udzielania porad


Szanowni Państwo,
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Dobrzanach  od dnia 14 sierpnia 2018 r.  przez najbliższe 2 tygodnie będzie czynny w godzinach 11:00 - 15:00. 


Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych ! POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2018-07-26 10:00:00

Co warto wiedzieć na temat ubezwłasnowolnienia?


Ubezwłasnowolnienie można najprościej zdefiniować jako całkowite lub częściowe pozbawienie osoby fizycznej (czyli każdego człowieka) zdolności do czynności prawnych, czyli do świadomych i zgodnych z przepisami prawa zachowań, które zmierzają do wywołania określonych skutków prawnych, do których dochodzi wskutek składania odpowiednich oświadczeń woli (czyli przejawu, uzewnętrznienia tego, co dana osoba chce zrobić), składających się na treść czynności prawnej. Aby człowiek (nazywany w przepisach prawa „osobą fizyczną”) mógł zgodnie z obowiązującym prawem podejmować skutecznie jakiekolwiek czynności prawne w różnych sferach jego życia (np. zawrzeć umowę, kupić lub wynająć mieszkanie, sporządzić testament czy zaciągnąć kredyt) musi posiadać wspomnianą wyżej zdolność do czynności prawnych. W polskim systemie prawa cywilnego występują trzy stopnie tej zdolności – pełna, ograniczona i brak zdolności. Pełną zdolność do czynności prawnej posiadają osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat (wyjątkiem jest kobieta, która nabywa pełnoletność po zawarciu - za zgodą sądu – małżeństwa po ukończeniu 16 lat), ograniczoną – osoby, które ukończyły 13 lat oraz pełnoletnie ubezwłasnowolnione częściowo, zaś brak tej zdolności charakteryzuje osoby, które nie ukończyły 13 roku życia lub które zostały ubezwłasnowolnione całkowicie. Charakter (stopień) posiadanej zdolności do czynności prawnych decyduje o ważności bądź skuteczności podejmowanych przez osoby fizyczne czynności prawnych.
POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2018-07-18 10:00:00

Regulacje dotyczące odpowiedzialności za długi wspólnika spółki cywilnej


Umowa spółki cywilnej uregulowana została w art. 860 kodeksu cywilnego. Według ustawodawcy przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Przy czym należy zauważyć, iż spółka nie posiada osobowość prawnej, a jako przedsiębiorców należy traktować tu wyłącznie wspólników spółki. Tym samym wspólnicy w zakresie działalności spółki mogą zaciągać zobowiązania, za które ponoszą odpowiedzialność solidarną. W konsekwencji oznacza to, iż wierzyciel będzie mógł domagać się zapłaty od każdego wspólnika z osobna, wszystkich wspólników łącznie lub wystosować swoje żądanie tylko do niektórych z nich. Przy czym należy tu podkreślić, iż powyższa odpowiedzialność dotyczy majątku osobistego każdego z dłużników. Z kolei wspólnik, który zaspokoił wierzyciela uzyskuje roszczenie regresowe wobec pozostałych wspólników.
POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2018-07-10 14:00:00

Zasiedzenie - sposobem na nabycie prawa własności nieruchomości


Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa własności w związku z upływem określonego ustawą czasu. Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny. Jeżeli mamy do czynienia z posiadaczem w złej wierze, wtedy okres zasiedzenia wynosi 30 lat. Stan ten obowiązuje od 01.10.1990 r.. Wcześniej pod rządami Kodeksu cywilnego okres do zasiedzenia wynosił odpowiedni 10 lat dla dobrej wiary, a 20 lat dla złej wiary. Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela.POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2018-06-27 08:00:00

Dziedziczenie długów. Jak odrzucić spadek?


Instytucją pozwalająca uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe jest odrzucenie spadku. Odrzucenie spadku ma również wpływ na układ dziedziczenia co umożliwia stosunkowo niskim kosztem przekazać swój udział spadkowy pozostałym spadkobiercom. Na wstępie należy wskazać, że spadkobierca powołany do spadku, czy z ustawy czy z testamentumoże bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.POWIAT STARGARDZKI - Dobrzany, Stara Dąbrowa AKTUALNOŚCI - 2018-06-14 10:00:00

Podział nieruchomości rolnych i leśnych


O procedurze podziału nieruchomości rolnych i leśnych decyduje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.). W zależności od wystąpienia określonych w ustawie przesłanek, konieczne będzie uzyskanie decyzji administracyjnej lub też podziału obędzie się bez wydania stosowanego dokumentu. Wskazać tutaj należy, iż przeprowadzenia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości rolnej lub leśnej będzie miało miejsce , w przypadku gdy nieruchomości nie są położone na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, oraz gdy brak jest planu miejscowego, a nieruchomości nie są wykorzystywane na cele rolne i leśne. Przy czym wydanie decyzji podziałowej będzie konieczne, nawet w stosunku do nieruchomości położonych w obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, lub w przypadku braku planu miejscowego wobec nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne, gdy w wyniku podziału nastąpi konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, albo gdy nastąpi wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha. Jednocześnie wskazać tutaj należy, iż ustawodawca za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 465 232