wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT TCZEWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT TCZEWSKI
PUNKTY


POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 15:36:57

Ochrona wizerunku


Wizerunek, zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego, należy do dóbr osobistych. Jest także chroniony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 15:28:52

Zmiany w prawach konsumenta


Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 25 grudnia 2014 r., uchylona została ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), która regulowała dotychczas prawa konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 14:46:30

Zmiana uprawnień z umowy dożywocia na rentę


Kodeks cywilny poprzez art. 913 daje możliwość zmiany uprawnień wynikających z umowy dożywocia na rentę. W przypadku, gdy pomiędzy stronami umowy z jakichkolwiek powodów wytworzą się takie stosunki, iż nie będzie można wymagać od dożywotnika i zobowiązanego, aby pozostawali ze sobą w osobistej styczności, to sąd na żądanie jednej z stron umowy zmieni wszystkie lub niektóre uprawnienia wynikające z zawartej umowy na dożywotnią rentę odpowiadającą treści tych uprawnień. Poprzez § 2 art. 913 dano sądowi również możliwość rozwiązania umowy o dożywocie. 
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 14:42:41

Podział nieruchomości rolnych i leśnych


O procedurze podziału nieruchomości rolnych i leśnych decyduje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.). W zależności od wystąpienia określonych w ustawie przesłanek, konieczne będzie uzyskanie decyzji administracyjnej lub też podziału obędzie się bez wydania stosowanego dokumentu.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 14:37:50

Odpowiedzialność za długi wspólnika spółki cywilnej


Umowa spółki cywilnej uregulowana została w art. 860 kodeksu cywilnego. Według ustawodawcy przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. 
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 14:30:13

Obowiązek wydania przez pracodawcę świadectwa pracy


Przepisy kodeksu pracy w sposób jednoznaczny nakazują pracodawcy wydanie niezwłocznie pracownikowi świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależnić wydanie świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się z nim pracownika.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 14:19:05

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci


Obowiązek alimentacyjny przewidziany został w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.). Według ustawodawcy rodzicie obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 14:15:29

Bankowe tytuły egzekucyjne


Banki nie będą mogły już korzystać z bankowych tytułów egzekucyjnych.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 14:10:38

Scalanie gruntów


Scalanie gruntów przeprowadzane jest na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 700). Scalenie dokonuje się w stosunku do gruntów położonych w jednej lub kilku wsiach. Przy czym należy tu zaznaczyć, iż ustawodawca wskazał, iż pojęcie wsi obejmuje również miasto. 
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-07-14 10:34:06

Wykład w Forum Inicjatyw Społecznych


W ramach prowadzonego przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu Tczewskiego, 30 czerwca 2016 roku odbył się wykład w Tczewie, w Forum Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaziennej, który przeprowadził radca prawny p. Roman Małecki.<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 633 361