MIASTO TORUŃ ul. Wały gen Sikorskiego
AKTUALNOŚCI
MIASTO TORUŃ ul. Wały gen Sikorskiego
PUNKTY


MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2019-01-16 00:00:00

Mediacje


Szanowni Państwo!

Prosimy aby osoby zainteresowana mediacją zgłaszały się do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe lub kontaktowały się telefonicznie z biurem ZTN pod numerem 791 530 803 lub mailowo na adres ztn@ztn.com.pl. 


MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2018-12-12 00:00:00

Uwaga ! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkty nieodpłatnych porad prawnych na ul. Grudziądzkiej i ul. Wały Gen. Sikorskiego w dniu 24 grudnia 2018 r. będą nieczynne. 
Z porad będzie można skorzystać w sobotę 15 grudnia 2018 r. w godzinach:
- ul. Grudziądzka 13.00 - 17.00
- ul. Wały Gen. Sikorskiego 11.30 - 15.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad. 


MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2018-11-13 10:00:00

Spotkanie edukacyjne w Toruniu


W dniu 7 listopada 2018 r. w Klubie "Kameleon" Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu przeprowadzono spotkanie edukacyjne dotyczące tematu upadłości konsumenckiej. Wykład przeprowadziła radca prawny Mariola Żółkiewicz – Bystry.MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2018-09-26 09:00:00

UPRAWNIENIA POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM


Omówienie zagadnienia uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia pokrzywdzonego. Zgodnie z treścią art. 49 kodeksu postępowania karnego (dalej k.p.k.) jest to osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być również instytucja państwowa, samorządowa lub inna jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni (osoba poniżej 18 roku życia) albo jest on ubezwłasnowolniony, wówczas jego prawa wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje. W sytuacji gdy pokrzywdzony jest nieporadny (np. ze względu na wiek lub stan zdrowia), to także może być reprezentowany przez osobę, pod której pieczą pozostaje. Nadmienić wypada, iż po śmierci pokrzywdzonego jego prawa mogą wykonywać osoby najbliższe oraz osoby pozostające na jego utrzymaniu. Osobą najbliższą w rozumieniu art. 115§11 kodeksu karnego (dalej k.k.) jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. W tym miejscu należy poczynić ogólną uwagę, iż pokrzywdzony może aktywnie uczestniczyć w postępowaniu przygotowawczym, jak i przed sądem, z zastrzeżeniem jednak, że odpowiednie wnioski będzie składał w terminach określonych przez prawo.
MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2018-09-12 12:45:34

Co może być dowodem w sprawie rozwodowej?


Na wstępie trzeba zacząć od tego, że dowód w sprawie sądowej musi być przede wszystkim prawidłowo zgłoszony, by sąd go przyjął. Co to oznacza? Wniosek dowodowy składany w sprawie rozwodowej należy oznaczyć (np. w przypadku dowodu z przesłuchania świadków należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania świadka), a następnie opisać na jaką okoliczność go powołujemy.
MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2018-08-08 09:00:00

W jaki sposób dokonać zmiany nazwiska po rozwodzie ?


Wiele kobiet po rozwodzie postanawia powrócić do panieńskiego nazwiska. Nie rzadko zdarza się również, że mężczyźni zastanawiają się nad tym, czy mogą skłonić byłą żonę do tego, by powróciła do nazwiska panieńskiego.
W rzeczywistości zmiana nazwiska po rozwodzie jest bardzo prosta, należy jednak spełnić pewne warunki.
 
Na wstępie należy wskazać, że małżonkowie, po ślubie, mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Po rozwodzie więc, możliwa jest zmiana nazwiska zarówno żony, jak i męża oraz powrót do nazwiska panieńskiego/ kawalerskiego.MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2018-07-20 14:41:44

Zwolnienie osób fizycznych od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych


Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. - o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623 )osoba fizyczna może się domagać zwolnienia od kosztów sądowych jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Osoby ubiegające się o zwolnienie od kosztów muszą dołączyć do wniosku oświadczenie, które obejmuje szczegółowe dane o ich stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Najlepiej jeżeli dane te zostaną udowodnione za pomocą stosownych dokumentów tj. decyzją o przyznaniu emerytury, zaświadczeniem o zarobkach. W miarę możliwości należy również załączyć potwierdzenia dokonywanych wydatków. Oświadczenie to musi być sporządzone według wzoru, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. poz. 366. 
MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2018-06-29 08:00:00

Skarga pauliańska


Aktualne przepisy prawa regulujące możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej spowodowały, iż co roku wzrasta liczba składanych do sądów wniosków w tych sprawach. Dłużnicy, którzy nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań mają szansę na ich częściowe, a nawet całkowite umorzenie. Ta ostatnia opcja jest najczęściej możliwa, gdy dłużnik nie posiada żadnego wartościowego majątku, na przykład nieruchomości, samochodu itp.
Niestety, częstym sposobem mającym umożliwić dłużnikom osiągnięcie tego celu jest pozorne wyzbywanie się posiadanego majątku, jeszcze przed wniesieniem wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu.

Składniki majątku najczęściej „przepisywane” są na członków najbliższej rodziny, np. na żonę lub dzieci. Głównym celem takich działań jest uniknięcie ewentualnej egzekucji komorniczej z majątku dłużnika, zainicjonowanej przez wierzyciela. 
W przypadku takiego zachowania dłużnika z pomocą wierzycielowi przychodzi skarga pauliańska, regulowana przez przepisy art. 527 Kodeksu cywilnego.MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2018-06-12 12:35:04

Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku


Zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Dla spadkobiercy dzień powołania będzie to w zasadzie dzień, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy lub dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym.
MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 10:03:43

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Torunia jest Prezydent Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 361 139